lepjunk.hu

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA 14 - 17

4.  Jogok, támogatások, juttatások

4.1. Autizmussal élők emberi jogai

4.2. Szociális ellátások

4.3. Egyéb juttatások

Czigelmajer Gizella szakldolgozata V. rész

A Címoldal megtekintése


AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA_14

4. Jogok, támogatások, juttatások

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az 1998- ban az Országgyűlés megalkotta és elfogadta az esélyegyenlőségi törvényt.

Az 1998. évi XXVI. Tv. (esélyegyenlőségi törvény) „célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek  számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének a biztosítása.” (1. §)

Az autizmussal élő embereknek Magyarországon ugyanazokkal a jogokkal és kiváltságokkal kell rendelkezniük, mint más európai országokban élő sorstársaiknak, ahol már érvényben vannak azok a jogok, amelyek az érintettek érdekeit legjobban szolgálják. Ezeket a jogokat bővíteni, védeni, érvényesülésüket minden államban szorgalmazni szükséges.

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA_15

4.1. Autizmussal élők emberi jogai

(1992, Hága)

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA_16

4.2. Szociális ellátások

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

Nappali ellátás: 1993. évi III törvény (65/F §)

Szociális ellátások- pénzbeli ellátás

Ápolási díj: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (1) bekezdés 40., 41., 42.§, (3) bekezdés, 43., 44. §.

Ápolási díjra jogosult az a szülő, vagy nagykorú hozzátartozó, aki saját lakásában a 10 évet betöltött, de a 18. életévét el nem ért kiskorú ápolását, gondozását végzi. Súlyosan fogyatékos személyt ápoló hozzátartozó részére- külön igénylés esetén- megállapítható a fokozott ápolást igénylő személy után járó díj.

Természetbeni ellátás

Közgyógyszer ellátás: az 1993. évi III. törvény 49- 51. § és a 63/2006. (III.27.) kormányrendelet

A közgyógyszer ellátás, hozzájárulás a szociálisan rászoruló személy egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez.

A támogatás alanyi jogon jár annak a személynek, aki, vagy aki után törvényes képviselője magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Közgyógyszer igazolvánnyal rendelkező személy ingyenesen jogosult egyes egészségügyi ellátásokra (pl. gyógyszerek, tápszerek), a saját gyógyszerkerete erejéig.

Családtámogatások

Emelt összegű családi pótlék: 1998. évi LXXXIV tv. 6- 14. §.

A családi pótlék a gyermek neveléséhez, iskoláztatási költségeihez való, havi rendszerességgel járó állami hozzájárulás. A súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermek (18 éves korig) hozzátartozója emelt összegű családi pótlékra jogosult.

 

Gyermekgondozási segély: 1998. évi LXXXIV. Törvény (20- 22.§, 34- 44.§) valamint a 223/1198. (XII. 30.) kormányrendelet

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám a saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének betöltéséig; ikergyermekeknél a tankötelessé válás évének végéig; a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10. életévének betöltéséig. A támogatást bármelyik szülő és nagyszülő is igénybe veheti.

Juttatások autizmussal élő felnőttek és őket gondozó szülők számára

Pénzbeli juttatások

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelettel

Emelt összegű családi pótlék:

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

Fogyatékossági támogatás

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 22.§-23/F.§

Rokkantsági járadék

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

Gondnokság alá helyezés (kizáró vagy korlátozó)

1959.évi. IV. tv.A polgári törvénykönyvről II. fejezet: Cselekvőképesség, gondnokság11.§- 21.§

Amennyiben a szülők úgy ítélik meg, hogy gyermekük a nagykorúság elérése ellenére segítséggel sem képes ellátni és képviselni magát a mindennapokban, kérhetik a gondnokság alá helyezését. A végleges gondnok kijelölése a bíróság feladata (lehet szülő vagy közeli hozzátartozó),az eljárást a helyileg illetékes gyámhivatalnál lehet kezdeményezni. A folyamat hosszú, akár több hónapot is igénybe vehet, a végleges döntésig ideiglenes gondnok kijelölését célszerű kérni.

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA_17

4.3. Egyéb ellátások

Utazási kedvezmény: 139/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A 2007. júniusától hatályos jogszabály (120/2007 (V. 31.) Kormányrendelet.) szerint, azok a betegek, akik orvosilag igazoltan nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, és ezért egészségügyi intézménybe, a sajátos nevelésű gyermek esetében pedig gyógypedagógiai vagy oktatási intézménybe gépkocsival utaznak, útiköltségükhöz kilométerenként 10,50 Ft támogatásra jogosultak.  A változás a tömegközlekedéssel közlekedőket nem érinti.

A kísérő költségtérítésében több változás történt.

Jogszabály alapján május hónapban történt utazások tekintetében, ha az utazási utalványon 2 kísérő van feltüntetve, akkor még 2 kísérő részére fizethető ki az utazási költségtérítés. 2007. június 1-jétől kizárólag egy kísérő részére számolható el utazási költségtérítés. Gépjárművel történő utazásoknál ez azt jelenti, hogy a beteg és kísérője is 10,50 Ft /km költségtérítésben részesül.

Július 1.-től gépjárművel történő utazáskor a kísérőt költségtérítés nem illeti meg, viszont a beteg 21 Ft/km támogatásban részesül. Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén amennyiben indokolt továbbra is egy kísérő részére térít az OEP utazási költséget.  (www.esoember.hu)

Parkolási igazolvány

218/2003. (XII.11) kormányrendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.

Ingyenes parkolásra jogosító igazolvány igénylésénél, felnőtt személy esetében, az Orvos Szakértői Bizottság szakvéleménye szükséges. Autizmussal élő felnőtteknél az emelt összegű családi pótlék, valamit a fogyatékossági támogatás igazolása szükséges az elbíráláshoz.

A tartós beteg gyermeket nevelő családok adókedvezményt (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) igényelhetnek a helyi önkormányzattól.

Vezetékes telefon előfizetési díjából havi 1000 Ft jóváírást igényelhet a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg kiskorú családja. Ennek feltétele az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás, részletes tájékoztatást a szolgáltatóktól lehet kérni.

Vissza a Tartalomjegyzék - hez2010-04-10 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés