lepjunk.hu

T

TAJ szám - tükörneuronok


TAJ szám társadalombiztosítási azonosító jel; az egészség­ügyi, a szociális, a társadalom­biztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kap­csolatos nyilvántartások azonosító kódja. A TAJ szám önmagában nem jelenít meg biztosítási jogviszonyt, az csupán a szolgáltatások igénybevevőjét azonosítja, kiadása minden esetben kérelemre indul. Érvényessége Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapján ellenőrizhető.

tachisztoszkóp a figyelem terjedelmét meg­állapító készü­lék

tachypnoe felgyorsult légzés

taktilis tapintás, érintés, nyomás, hő­mérsék­let észlelése a bőrön át; tapintási

támogató szolgálat célja a fogyatékos sze­mély segítése a saját lakóhelyén, megkönnyítve életvitelét a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások eléré­sének segítségével, valamint önálló­ságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segít­ségnyújtás bizto­sításával; működését a mindenkori szociális törvény (1993. évi III. tv.) szabályozza

tankötelezettség meghatározott korhatár elérésekor törvényes következmények terhe mellett kötelező iskolába járni, erről először 1868-ban hoztak törvényt (Eötvös József-féle 1868. évi XXXVIII. törvénycikk). A tankötelezettség Magyarországon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglalt kötelezettség a gyermek oktatásban való részvételére bizonyos életkorig - az e törvényben meghatározottak szerint minden gyermek tanköteles. [6. § (1) bek.].

tanterv egy adott iskolatípus célrendszeré­nek fi­gyelembe­véte­lével kiválogatott és a tanulók életkori sajátos­ságainak, lehető­ségei­nek meg­felelően elren­dezett tanítási anyag; a pervazív fejlődési zavar­ban szen­vedő autista gyermeke­ket nevelő-oktató álta­lános iskoláknak az Autizmus Alapít­vány és Kutató­csoport mun­katársai ké­szítettek speciá­lis tantervet

tanulásban akadályozottság gyógypedagógiai szakkifejezés: egyaránt jelöli az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az általános iskolában tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek csoportját

tanulási képességet vizs­gáló szakér­tői és reha­bili­tációs bizottság a sajátos/speciális ne­velési igény té­nyét komplex – orvosi, peda­gó­giai, gyógy­peda­gógiai, pszicho­lógiai – vizs­gála­tokkal, a közok­tatási törvény szelle­mében állapítja meg

tanulási nehézség problémák a tanulási hely­zetekben

táplálék-kiegészítők olyan szin­tetikus vagy természetes anyagok, amelyek kiegészí­tik, pótolják a napi táplálkozás során nem kellő mennyiségben bejuta­tott fehérjé­ket, szénhid­rátokat, vitaminokat, ásványi anyago­kat

társadalmi szokás olyan viselkedés­minta, amely valamely közösségben elter­jedt, és megmutatja, hogy az illető társada­lomban vagy társadalmi csoportban bizonyos dolgokat ho­gyan kell véghez vinni

társas kölcsönhatás vagy interakció két vagy több személy között létrejövő viszony, ami a viselkedésükön is megfigyelhető

TAT l. tematikus appercepciós teszt

tb társadalombiztosítás

TEACCH Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children; kidolgozott program az autista és a kommunikációs hátrányban szenvedő gyerekek fejlesz­tésére Lásd még: Schopler, Eric

telomeráz a sejtek reprodukciós folyamatában a kromoszómák végét a sérülésektől védő tolemereket (lásd ott) fenntartó enzim. Fékezi a tolemerek fogyatkozását, de ha ezzel a feladatával már nem tud megbirkózni, s elfogynak a tolemerek – a kromoszómák védősapkái -, akkor a kromoszómák végei összeakadnak, a DNS állomány sérülékennyé válik, a sejtosztódás feltöredezik, s ez a sejt öregedéséhez, majd halálához vezet. Egyes örökletes betegségek kialakulásában a telomeráz enzim, illetve annak rendellenes működése játszik vezető szerepet.

tematikus appercepciós teszt vagy TAT, a figye­lem méré­sére szol­gál

terapeuta fejlesztést, gyógyí­tó terápiát végző személy

terápia gyógykezelés; gyógy­mód; kúra; fej­lesz­tés, komplex pedagógiai, pszichológiai eljá­rásmód a meglévő hátrányok csökkenté­sére

Tervezett Szenzomotoros Terápia lásd: TSMT

testkép saját cselekvéseink és a környezetben ennek hatására bekövetkezett változások nyomán, valamint vizuális (látásból származó) és kinesztéziás (izmokból eredő) információk révén kialakult belső kép saját testünkről

testséma a saját testünk gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok percről percre való mozgásának megélése

tesztpróba a képesség, a tudás vagy a személyi vonások vizsgá­latára alkalmas feladatsor

tér és az idő strukturálása autista szemé­lyeknek támpontokat ad a tevé­kenységek önálló meg­szervezé­séhez, így teremtve meg a kör­nyezet kiszámíthatóságát és a biz­tonság­érzetet

thalidomide a német Grüntenthal gyógyszergyártó cég Contergan készítményének hatóanyaga volt, amelynek egyik célcsoportja a kismamák voltak. 12 000 csecsemő született végtag nélkül. A 20. század legnagyobb gyógyszerbotrányaként emlegetik. A készítmény 1957 és 1961 között volt forgalomban, de akkor betiltották, miután kiderült, hogy azoknál a terhes nőknél, akik reggeli émelygésük, hányásuk ellen szedték, nagyobb lett a kockázata, hogy a magzat végtagjai rendellenesen fejlődnek. Bár több esetben is ennek volt a számlájára írható a fogyatékos gyermekek születése, a lepra és egyes rákos megbetegedések kezelésénél (pl. Peruban, Indiában és Marokkóban) a mai napig használják, a hatóanyagot pedig néhány éve Európában is újból engedélyezték, használata azonban ma már nagyon szigorú szabályokhoz kötött.

Theory of Mind tudatteória; lásd lentebb: ToM

thermoreceptor ingerspecifikus módosult idegsejt (hőségérzet, hidegérzet) Lásd: receptor(ok)

thymus csecsemőmirigy a szegycsont mö­gött ta­lálható, a gyerekeknél a kamaszkorig nagyon fejlett, ezután vis­szafejlődik, funkci­ója még nem teljesen vilá­gos, azonban nagy jelentősége van az immuno­lógiai folyama­tokban

tic vagy tik, jellemzően az arcizomzat akarttól független, kontrollálatlan ideges rángása; speciális neurológiai tünet, motoros (akaratlanul fellépő hirtelen mozgások) és vokális (hangok vagy zajok önkéntelen kibocsátása) formája van; l. még Tourette-szindróma

tiflopedagógus látássérült gyerekekkel foglalkozó pedagógus

tipikus jellegzetes; jellemző; sajátos

Tinbergen, „Niko” Nikolaas (1907–1988) holland etológus és ornitológus állatviselkedés-kutató; Nobel-díjat kapott 1973-ban Karl von Frischsel és Konrad Lorenzcel megosztva. Nézete szerint az autizmus olyan körülmény kiváltotta állapot, amelyben a gyermek a másik ember közeledését támadásként éli meg, ezért saját „védőburkába” menekül; Tinbergen gyógymódja a „szelidítésnek” nevezett terápia, melynek lényege a kezdetben lassú és fokozatos érintéses közelítés (l. holding terápia) szemkontaktus nélkül, sokszor ismételve. A terápiát leíró könyv: N. Tinbergen, E.A. Tinbergen, Autistic children: New hope for a cure címmel jelent meg az angol Allen & Unwin; kiadónál (London, 1983)

tipikus jellegzetes; jellemző; sajátos

tolemerek a sejtosztódás mechanizmusában a kromoszómák végét védi a sérülésektől. Az életkor előrehaladtával a tolemerek hossza rövidül, azok zsugorodó mérete és a sejtöregedés között egyenes az összefüggés. A telomeráz (lásd ott) enzim fékezi a tolemerek fogyatkozását.

tolerancia türelem, mások viselkedésének, gondolkodásának, másságának elfogadása

ToM - Theory of Mind tudatteória; ez a szociális megértés, azaz „gondolkozás a gondolkozásról”, melyet a szaknyelv „Theory of Mind”-nak nevez. Az autizmussal élő személy korlátozottan képes vagy nem képes arra, hogy saját ill. más emberek gondolatait, szándékait, vágyait megértse, és azokról gondolkodni tudjon; (Lásd még: naív tudatelméleti sérülés)

Tomatis, Dr. Alfred A. (1920. január 1.– 2001. december 25.) francia zenész családba született, nemzetközileg ismert orr, fül, gégész, a róla elnevezett hallásterápia, az un. Audio-Psycho-Phonology (APP) (audio-pszicho-fonológia) kidolgozója.

Tomatis terápia németül Hochton-Training - lényege az un. elektronikus fül alkalmazása. Tomatis kifejlesztett egy különleges metódust olyan betegek részére, akik tanulási rendellenességekkel vagy viselkedési problémákkal küzdenek. Tomatis szerint a fül alap funkciója, hogy segítse az agy kifejlődését a születés előtti időszakban. A közvetlen hanghatások ellenére - anyai szívhangok, emésztés, anyagcsere - a magzat már 4 hónappal a születés előtt képes érzékelni a külső hanghatásokat is. Ez éppúgy szükséges a fejlődéshez, mint a táplálék. E hallásterápia alkalmazásakor pl. felerősítik a magas frekvenciákat, ami által az agy energia ellátása fokozódik, továbbá ez mintegy akusztikus visszavezetés az anyaméhben tapasztalt hangélményekhez. A terápiának sok más variációját kifejlesztették (l. hallásterápiákAIT, Auricula hallástréning, Fast For Word, Schalltherapie, stb.). Ezen un. auditiv tréningek javallatai igen széles területet érintenek gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt. A Tomatis terápia hatékonysága ezzel együtt is kérdéses, hiszen „a halláson kívül a többi érzékszervre nem hat”. (dr. Waldemar von Suchodoletz egyetemi tanár - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Ludwig-Maximilians-Universität, München.) Tehát van egy bizonyos placebo-hatása, de egyértelmű, hogy nem autizmus-specifikus terápiáról van szó, „alapvetően az észlelés tréningje egy lazító edzés” – ahogyan a tréninget ajánlók is írják olykor. A terápiával kapcsolatban tudományos vizsgálatok illetve vélemények: (Forrás: MediTECH Electronic Gmbh)

több gén interakciója gének együttes hatása, kölcsönös ráhatása

törékeny X szindróma lásd: fragilis X szindróma

transzfer átvitel, áthelyezés; átváltás, átutalás

transzferhatás egy meghatá­rozott ismeret elsajátítása segítő vagy gátló hatással van egy másik ismeret elsajátítá­sára; a tudás új helyzetben való alkalmazhatósága

transzferál átvisz, áttesz

trauma hirtelen bekövetkező esemény, amely testi és/vagy lelki sérülést okoz; megrázó esemény, súlyos lelki megrázkódtatás

tréning edzés, felkészülés

triádikus interakció a gyermeket is bevonó kölcsönös viszony, kölcsönhatás, kölcsönös ráhatás; ennek része egy másik felnőtt és egy tárgy (lásd: közös figyelmi viselkedés)

TS - Tourette-szindróma idegrendszeri zavar, amelyet többek között ismétlődő, akaratlan mozgások vagy hangadások jellemeznek, ezek összefoglaló neve: tic

TSMT Tervezett Szenzomotoros Terápia - a terápia elméleti háttere, neruro-fiziológiai alapja megegyezik más szenzoros intergációs terápiák (pl.: Ayres) elméleti hátterével, az edzéselmélet alapszabályival kiegészítve. Különböző szenzoros ingerekkel segíti az adott információk feldolgozását, integrálását, az erre létrejövő adaptív válaszok kialakulását, és az ehhez szükséges mechanizmusok, kapcsolatrendszerek aktiválódását. Az agy az érzékszerveken keresztül kapcsolódik a külvilághoz. A gyakorlatok során elsődleges szerepet kap a vesztibuláris rendszer ingerelése, összekapcsolva más szenzoros (taktilis - lásd fentebb -, proprioceptív, akusztikus, vizuális) ingerek alkalmazásával.

tudat az emberi lelki jelenségek sajátos vonása, képesség a viselkedés előre megtervezett irányítására, s az élmények közvetlen, személyes átélésére. A kognitív pszichológia a tudatot nem különálló létezőnek, hanem tulajdonságok összességének tekinti (élénkség, beszámolás, énazonosság). (lásd még: tudatos, tudatelőttes (=tudatelőtti) ill. tudattalan - Ajánlott cikk erről az oldalról: A tudat titkai )

tudatalatti a tudatos figyelem hatáskörén kívül áll, vagyis  túlnyomórészt nélkülözi a tudatos (lásd ott) ellenőrzésünket (lásd még: tudatos, tudatelőttes (=tudatelőtti) illetve tudattalan)

tudatelőtti (= tudatelőttes) olyan gondolatokat vagy emlékeket takar, amelyeket közvetlenül tudatosíthatunk (lásd még: tudatos, illetve tudattalan)

tudatos a tudatos elme feltétele, hogy a szellemi képességei éberek és aktívak legyenek (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek )

tudattalan (nem tudatos) Olga Bogdashina (lásd Valódi színek) szerint a tudattalan olyan értelmi, gondolkodási folyamatokat foglal magában, amelyek működésére csak közvetett módon, az általuk kiváltott hatásokból következtethetünk. Más szóval olyan emlékek, vágyak, impulzusok, amelyek nem hozzáférhetőek a tudat számára. Freud egyik kulcsfogalma, aki szerint ezek az álmokban, a viccekben és az elszólásokban válnak feltárhatóvá. Hárdi István professzor szerint (lásd: Képi kifejezés és a tudattalan) a kép régibb, mint a szó. Erre utal az írástörténet: a képírás volt a közlés első eszköze. Ugyancsak kép örökítette meg az ember közlési vágyát, ábrázolási igényét, élményvilágát például az őskori barlangrajzokban. Az emberi lélek legősibb tartalmai közé tartozik a kép, mint ezt Freud is megállapította. Emlékeink legnagyobb része, álmaink, fantáziáink is vizuálisak. Az álom, a víziók, sőt a képzelet legközvetlenebb kifejezője ősidőktől fogva a kép, illetve a képzőművészet. Mi lehet bennük a közös? A tudattalan, melyből származnak.  C. G. Jung (lásd Bevezetés a tudattalan pszichológiájába) szerint a tudattalan az egyén reális része, mint az EGO. A tudattalan nyelve és lakói a szimbólumok (archetípusok), a vele való érintkezés pedig az álom. Nagy vezető barát, a tudat tanácsadója. Az ember teljessé, integrálttá, nyugodttá, termékennyé és boldoggá válik, ha és csakis akkor, ha az individuáció folyamata befejeződik, amikor a tudatos és tudattalan megtanul együtt élni. Azt a tudattalant, amely könnyen átkerül a tudatos állapotba tudatelőttesnek (Bogdashina szerint tudatelőtti) nevezte el. A lelki struktúra minőségei: a tudatos, tudatelőttes (=tudatelőtti) és tudattalan. (Lásd még: kollektív tudattalan illetve elhárító mechanizmusok)

tudatteória lásd fentebb: ToM

Turner-szindróma kromoszómarendellenesség. Henry Turner amerikai orvosról nevezték el, aki néhány jellemzőjét már az 1930-as években leírta. A nőkre jellemző XX kromoszómából az egyik X kromoszóma eltűnik. A tünetek közül jellemző a szociális viselkedési zavar, melynek oka, hogy a homloklebeny nem fejlődik ki.

tükörneuronok olyan agyi idegsejtek, amelyek egyrészt egy adott cselekvés végzése, másrészt annak passzív megfigyelése közben tüzelnek. Egyes idegtudósok szerint ez a "tükröző" mechanizmus teszi lehetővé, hogy értelmezzük mások viselkedését és képesek legyünk együttérzésre, és elképzelhető, hogy e mechanizmus zavarának szerepe lehet az autizmusban és más viselkedési zavarokban. (Lásd az Emberi tükörneuronok című írást)


2014-08-20 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés