lepjunk.hu

R

radikális - Rutter


radikális mélyreható, hirtelen, erélyes, szél­sősé­ges, olykor erő­szakos változásokra, meg­oldá­sokra törekvő

Rain Man lásd: Esőember

randomizáció terápiás eljárások hatékonyságának tesztelésére használt vizsgálattípus a vizsgált egyedek véletlenszerű kiválogatása által. A randomizáció elősegíti a statisztikai összehasonlítást, kiküszöböli a szisztematikus hibát.

Rapin, Isabelle M. D. neurológus, gyermek neurológus, egyetemi tanár. A New York-i Albert Einstein Egyetem (College of Medicine) professzora volt nyugdíjba vonulásáig. Kutatási területe elsősorban a kommunikációs zavarok, valamint az autizmusszindróma. Lásd előadásának összefoglalóját: Autizmus – terápia és intervenció c. cikkünkben

Ravem teszt nonverbális, az elemző gon­dolko­dást vizsgáló in­telligenciateszt

reakcióképzés lásd elhárító mechanizmusok

recencia hatás (recency effect) az a jelenség, amikor egy lista utolsó néhány elemét jobban felidézzük, mint a lista közepén szereplő szavakat

recency effect - recencia hatás lásd fentebb

receptor(ok) jelfogó készülék; ektodermális eredetű (az embrionális hátoldali csíralemezből származó), módosult idegsejt(ek). Felfogják a külső és belső ingereket. Ezek az ingerek (hő, fény, mechanikai) valamilyen energiát tartalmaznak, melyet a receptor bioelektromos jelenséggé alakít át. Az ingernek elég erősnek kell lennie, hogy a receptor nyugalmi feszültségét átalakítsa működési feszültséggé (akciós potenciállá). Ezt vagy egy nagy inger teszi, vagy sok kicsi egymás után. Ha a receptor érzékeli az ingert, akkor az inger elérte az ingerküszöböt. Ha az inger nem éri el az ingerküszöböt, akkor a receptor nem reagál az ingerre. Az ingernek megfelelő erősségűnek, gyorsnak és hosszúnak kell lennie, hogy a receptor reagáljon a fajlagos ingerre. A fajlagos ingert, ha összehasonlítjuk az állatokéval rájövünk, hogy más-más. Például a kutya szaglása kisebb ingerküszöbű, mint az emberé.

A receptorok felosztása történhet:

recidivál állapotában vissza­esik; viselke­désprob­lémája nö­vekszik

reciprok kölcsönös, kölcsönösséget igénylő szociális interakció

redundancia fölösleges, ismét­lődő elemek, amelyek ér­demleges közlést nem adnak

reedukáció visszanevelés vagy újranevelés olyan gyakor­latok segítségével, amelyek a be­tegség vagy a fizi­kai és lelki sérülés ne­gatív hatását ellen­súlyozzák

reflex önkéntelen és öröklött válasz bizonyos ingerekre (Pavlov); fizikai értelemben valamilyen hatás visszaverődése; biológiai értelemben az inger kiváltotta reakciók egyik fő típusa; nem akaratlagos reakció, külső in­ger hatására történő izom-összehúzódás, amelyben az idegrendszer bizo­nyos részei ját­szanak közre, pl. bőrreflex, ín­reflex, pupillareflex stb.

reflexológia testünk bizonyos területein, mint például a talp, illetve a tenyér, tükröződ­nek belső szerveink, ezek a területek az úgy­nevezett reflexzó­nák, ingerlé­sükkel hatást tu­dunk gyakorolni rájuk

regrediál visszaesik; vissza­fejlő­dik

regresszió visszaesés, hanyat­lás, visszafej­lődés lásd: elhárító mechanizmusok

reguláció szabályozás

REHA Hungary rehabilitációs szakkiállítás és konferencia, mely 1997 óta kerül megren­dezésre a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségé­nek szervezésében

rehabilitáció helyreállítás, visszaállítás; egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott alkalmazása, ami az érintett személy tevékeny részvételével valósul meg

rehabilitációs foglalkozás a sa­játos ne­velési igényhez alkalmazkodó fej­lesztés, amely az integ­rált ta­nuló sajátos igényével ös­sze­füg­gésben funkciókat, képes­sége­ket fej­leszt, sérülésük esetén vis­szaállítá­sukat cé­lozza

rehabilitációs járadék újfajta ellátási forma, három évig adható, az egészségkárosodott ember megmaradt képességeit fejlesztik ezen idő alatt, s felkészítik a munkavégzésre

relaxáció ellazulás, ellazulást elősegítő gya­korlat

releváns helyénvaló; lényegre vonatkozó

remisszió olyan szakasz, amely­ben a tünetek eny­hülnek, vagy eltűnnek

rendszer abúzus jogszabály, vagy annak alkalmazásának hiánya, intézményi szakmai normák, értékek hiányos, vagy hibás alkalmazása, illetőleg az alkalmazás hiánya. (Lásd még: abúzus)

repertoár már elsajátított, ren­delkezésre álló készségek, tudás, összessége; terápiás eljárások összessége; színházi értelemben: műsor, játékrend

repetitív ismétlődő

reprezentatív minta statisztikai mintákra vonatkozó fogalom; nem teljes körű statisztikai adatfelvétel  valamilyen meghatározott célból. Egy minta bizonyos változók mentén akkor reprezentatív, ha a mintába kerülő elemek (pl. emberek) ugyanolyan arányban vannak jelen, mint az alapsokaságban e bizonyos előre kiválasztott szempontok (pl. nem, kor, stb.) szerint. Azaz egy minta csak e szempontok alapján nevezhető reprezentatívnak, így belőle az egész népességre (alapsokaságra) vonatkozóan megbízható következtetések vonhatók le. (l. még: populáció)

reprezentáció szereplés, méltó megjelenés; képviselet, megjelenítés

reprodukálás valaminek felele­venítése, fel­idé­zése, az ere­detihez híven történő meg­ismét­lése

reprodukció sokszorosítás nyomdai úton; szaporodás, újjáalakulás

reszegregált ismételten szegregált, azaz elkülönített

retardált megkésett, elmaradott fejlődés (ma már nem használt kifejezés)

retardátió visszamaradás, elma­radás a fejlő­dés­ben (ma már nem használt kifejezés)

retikuláris rendszer hálózatos alakzat; ellenőrzi a leg­több zsigeri működést, a légzést, az ereket

retina a szemgolyó ideghártyája, mely a fényérzékelő idegsejteket tartalmazza

retrospektív visszatekintő

Rett-syndroma a pervazív fejlődési zavarok közé tartozó ál­lapot, csak lányokon alakul ki, normál fejlődést köve­tően a 7. és a 24. hónap között indulva, a beszéd, a motoros kész­ségek, a kézhasz­nálat részle­ges vagy teljes elvesztése, amit a fej növekedésének lassu­lása kísér; majdnem mindig elkerülhetetlen szövőd­mény a súlyos mentális sérülés

reverzibilis visszafordítható

reverzió megfordítás, a betűk sorrendjének felcse­rélése (pl: ló helyett ól, még – gém), il­letve tá­gabb értelem­ben a jobb-bal cse­rék: b–d, p–q

részképességzavar a tanulási zavarok speciális alcsoportja: azoknak a tanulási problémáknak a kifejezése, amelyek az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel, pl. autisztikus viselkedés, magatartászavarok egyes formái, diszfázia, diszlexia,- (l. ott) – szociális viselkedési zavarok, stb.

rigiditás merevség a gondolko­dásban és a visel­kedésben

Rimland, Bernard PhD (1928. november 15. Cleveland USA – 2006. november 21. San Diego, California USA) kutató pszichológus, nemzetközileg elismert tekintély az autizmus kutatásban. 1956-ban született Mark nevű jó képességű (high-functioning) autista fia. Mint pszichológus és érintett szülő nem értett egyet Bruno Bettelheim „rideg anya” („refrigerator mother”) elméletével. 1964-ben jelent meg híres könyve: „Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior”. Rimland alapítója és igazgatója volt az Autism Research Institute (ARI)- nak (1967), továbbá az Autism Society of America (ASA) alapítója (1965) is.

rituális viselkedés pervazív zavarban szenvedő egyének saját belső késztetéseik alapján elvégzett cselek­véssorozatai

Rorschach tintafolt-teszt egy komplex pszichológiai, diagnosztikai mérőeszköz, egyike a XX. század legáltalánosabban használt projektív tesztjeinek. Célja, hogy a pszichológus feltérképezhesse a vizsgálati személy személyiségstruktúráját, más vizsgálatok kiegészítése érdekében. A tesztet Hermann Rorschach svájci pszichiáter fejlesztette ki az 1920-as években. Magyarországi viszonylatban Mérei Ferenc kutatta és terjesztette ki a teszt értelmezési lehetőségeit és módszertanilag jelentős elemeket vezetett be annak alkalmazásába.

rokkantsági járadék az ORSZI szakértői bizottságának szakvéleménye alapján a 25. életévét még nem betöltött, de már előtte teljesen munkaképtelenné vált személy jogosult rá, ha sem nyugellátást, sem baleseti nyugellátást nem állapítottak meg neki; legkorábban a 18. életév betöltése után folyósítható

rokkantsági nyugdíj olyan nyugellátási forma, amelyre az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő megrokkant személyek, meghatározott szolgálati idő megszerzése után jogosultak; a rokkantság tényét az ORSZI állapítja meg

Rutter, Michael (1933, augusztus 15. Libanon) az Egyesült Királyságban "father of child psychology" azaz a gyermekpszichológia atyjának nevezték, nevéhez fűző­dik az autizmus kutatásának ugrásszerű fellendü­lése a 1960-as évektől


2014-08-17 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés