lepjunk.hu

P

palliatív - purinerg


palliatív tüneti

paradigma egy adott korszak­ban, egy adott tudo­mányág műve­lését meghatározó, elfoga­dott előfelte­vés, elmélet, kutatási módszer, eljárás

paralália a beszédhibák azon köre, amelynek során egy hang ejté­sét a gyermek egy másik hanggal helyettesíti

paranoia kényszerképzet; különböző mániák által jellemzett elmeállapot

paranoid személyiségzavar (Paranoid personality disorder) olyan betegség, amely a nemzetközi betegségosztályozások szerint leginkább túlhajtott gyanakvásossággal és azzal a folyamatos tendenciával jellemezhető, hogy az egyén a környezetében lévő személyek cselekedeteit és szándékait, folyamatosan rosszindulatúnak, fenyegetőnek és ármányosnak véli/értékeli. A különféle személyiségzavarok között a súlyos személyiségzavarok közé tartozó karakterzavar

parapszichológia „olyan tudomány, amely az élőlény (a tudat) és tárgyi környezete olyan kölcsönhatásait vizsgálja, melyeket nem az ismert fizikai hordozók közvetítenek”; egyes, az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata. Megkísérel statisztikai módszerekkel határvonalat húzni a racionális, még megmagyarázható, és a már nem megmagyarázható között, de nem foglalkozik "mindenféle paranormális vagy bizarr dolog" vizsgálatával. Régóta ismert és elfogadott, józan gondolkodáson alapuló feltevés az, hogy a szubjektív és az objektív dolgok világa egymástól teljesen elkülönül, nincs átfedés közöttük. Szubjektív az, ami "itt van, a fejünkben", objektív pedig az, ami "ott van, a külvilágban".

parciális részleges

parentectomia „szülőtlenítés” - Bruno Bettelheim abból a  feltevéséből kiindulva, miszerint az autizmust a szülők okozzák javasolta, hogy az autisták állapotának javítására „szülőtlenítést” kell alkalmazni, így a szülők sokszor évekig sem láthatták az általa kezelt gyermeküket. (Lásd: Az igazi Bruno Bettelheim)

passzív szókincs azon szavak összessége, ame­lyek a be­széd­megértés folyamatában az adott sze­mély szá­mára jelentéssel bír­nak

patogenezis valamely betegség eredete, kifejlődése; kórfejlődés

patológia kórtan

PDD Pervasive Development Disorders, mélyre­ható, pervazív fejlődési zavarok

PEABODY-teszt szókincsvizs­gáló eljárás, a pas­szív szókincs szintjét méri

PECS Picture Exchange Communication System; képcse­rés kommunikációs rendszer; vizuális segédeszköz, kommunikációs módszer eredetileg olyan autistáknak, akik egyáltalán nem, vagy csak na­gyon kevéssé beszélnek. Mind a kommunikációs nehézségek, mind a beszédértési nehézségek áthidalására tudományosan bizonyított és hatékonyan alkalmazott módszer. Képek segítségével a gyermek ki tudja fejezni kívánságait oly módon, hogy a kívánt tárgy képét egy másik személy kezébe adja. A képek mindenki számára egyértelműek, használatukkal a gyermek olyan személyekkel is kapcsolatba tud lépni, akik nem értik úgy a viselkedését, mint a közvetlen környezete. Viselkedésproblémái csökkennek, előrehalad a nyelvi fejlődésben és a társas kapcsolatok kialakításában. A képes napirend ehhez hasonló vizuális segítség, amely az önállóság kialakításához járul hozzá, valamint bejósolhatóváteszi az autista gyermek életének eseményeit. Lásd még: Tapasztalatok a PECS alkalmazásával

pedagógia neveléstudomány; a nevelés el­méleté­nek és gyakorla­tának jelölésére hasz­nált komplex fogalom

peer review szakfolyóiratnak megküldött tanulmány kéziratának szakértők által történő előzetes lektorálása, bírálata. A bírálat ill. a véleményezés általában névtelenül zajlik, és a bírálat fényében a szerkesztő vagy visszautasítja a tanulmány közlését, esetleg annak átdolgozását kéri a szerzőtől, vagy pedig közli a szaklapban.

Peeters, Theo pszichológus, a kima­gasló színvo­nalú belga autizmusellátás megszerve­zője; az „Autizmus az elmélettől a gyakorlatig” című alapmű szerzője

penetrancia genetikai tulajdonságok előfordulási gyakorisága egy bizonyos gén hordozói között

PEP-R Psychoeducational Profile Revised; autizmusban és más fejlődési zavarban szenvedő gyermekek felmérésére szolgáló teszt, amivel a fejlődést és a viselkedés aktuális állapotát lehet megállapítani, aminek alapján kidolgozható az egyénre szabott fejlesztési terv; peda­gógusok által is használható

percepció észlelés; a valóság észlelése, a környezeti ingerekből érkező észleletek jelentéssel való felruházása, felismerése, szervezése

perceptuális észlelési

perceptuális izoláció lásd: ingermegvonásos kísérlet

performációs próbák a praktikus intelli­genciát vizsgáló részpróbák, képrendezés, kép­ki­egészítés; mo­zaik­próba

periférikus érzékelés a közvetlen érzékelés elkerülése, mint pl. az autizmus egyik gyakori jellemzője a szemkontaktus elkerülése. A közvetlen érzékelés elkerülése a többi érzékelési rendszerre is vonatkozik. (Egyes autisták azért nem használják a periférikus, azaz közvetlen érzékelésüket, mert az „fáj nekik” azaz hiperérzékenyek.)

perinatális a szülés idején, a szülés körüli

perszeveráció tapadás, megra­ga­dás egy adott hatásnál, szituá­ció­ban; a figyelem és az em­lékezet ma­kacs tapa­dása

perszeveráló kép érzékszerveink különle­ges igénybevé­tele után fellépő, kitartóan fenn­álló, akarattal sem eloszlatható kép

pervazív átható, átfogó, a személyiség egészét érintő

perzisztáló fennálló, fennma­radó

PET pozitronemissziós tomográf

phenylketonuria rövidítve: PKU (PhenylKetonUria); biokémiai jelenség: egyes kulcsfontosságú anyagok nem megfelelően bomlanak le a vérben, így fenilketonok ürülnek ki a vizelettel, illetve az agyat károsító méreganyagok halmozódnak fel; öröklődő genetikai betegség, anyagcserezavar, mely a vérből kimutatható; hazánkban az újszülötteknél vérvétellel már kötelezően szűrik, akinél kimutatják, annak élete végéig fehérjeszegény diéta szükséges, diéta nélkül súlyos fogyatékosságot okoz

pica nem ehető anyagok mege­vése, rágása - táplálkozási zavar (az elnevezés a szarka latin nevéből származik, mely madár köztudottan nagy étvágyú és bármit megeszik) olyan termékek iránti sóvárgást jelent, melyek nem emberi fogyasztásra valók. A táplálkozási zavar gyakran viselkedési zavarral társul. Autistáknál hipoérzékeny ízlelésre/szaglásra/tapintásra utal. A leggyakoribb dolgok, melyeket a pica jeleit mutató gyerekek megesznek a következők: homok,  kosz, kréta, vakolat, szén, cigaretta hamu vagy csikk, papír, haj, széklet, gomb, ragasztó, fogkrém, szappan és így tovább, a lista szinte végtelen.  Bővebben lásd: Webbeteg Lásd még: bulimia illetve drunkorexia

PIERON-teszt a figyelem vizs­gálatára szolgáló eljárás

piktogram képjel; bizonyos autista szemé­lyeknél alkalmaz­ható a kommunikáció meg­segíté­sére

PKU lásd fentebb: phenylketonuria

placebo szó szerinti jelentése: „tetszeni fogok"; álgyógyszer; egy gyógy­szer után­zata, amelyben nincs hatóanyag. Egy olyan "anyag vagy eljárás, ami az érintett tudomása szerint változtatni képes bizonyos tüneteket vagy külső-belső testi észleleteket, ám valójában nem bír az e változásokhoz szükséges farmakológiai vagy specifikus hatással”. Bizonyos egy placebo kezelést követően szubjektív és/vagy objektív javulás áll be az egészségi állapotban. Ezt nevezik placebo-hatásnak. Placebo hatást kiválthat valamilyen beavatkozás (pl. gyógyszer adása, műtét) és a hatás nagyságát befolyásolják az orvos tulajdonságai, jellemzői (pl. fehér köpeny, az orvos modora, hangneme, személyiségjellemzői), a gyógyszer fizikai (perceptuális) tulajdonságai (pl. a tabletta színe, formája), a beteg (kezelést kapó személy) tulajdonságai (pl. személyiségvonásai) és a kezelés környezeti jellemzői (pl. a kórterem). A placebohatás a pszichológia és az élettan határterületi kérdése. Autista személyek esetében azt is különösképpen vizsgálni kell, hogy mitől lesznek jobban egy placebótól? ? A nagyobb figyelem és érdeklődés jó hatással van a vizsgált személyre, különösen gyermekekre, mivel számos személy (szülők tanárok, gondozók, orvosok) részvételével és fokozott figyelemmel tesznek erőfeszítést az állapot javítására. Ez fontos tényező lehet a javulás terén. Lásd még: nocebo

PMA Pozitív Mentális Attitűd (lásd: Marc Segar : Életvezetési útmutató Asperger szindrómában szenvedő emberek számára)

PMS lásd lentebb: premenstruációs szindróma

polimorfizmus gyakori genetikai eltérés, ami legalább a gének egy százalékában megjelenik

populáció népesség, lakosság; azon egyedek összességét jelenti, amelyekre a statisztikai megfigyelés irányul; azoknak az egyedek­nek a lehetsé­ges teljes összes­sége, amelyekből a mintát kivá­lasz­tották (l. még: reprezentatív minta)

POS lásd lentebb: pszichoorganikus szindróma

posztrotációs nisztagmus forgó moz­gást kö­vető jelleg­zetes szemmozgás

posztura testtartás; megfigyel­hető az autista személy jelleg­ze­tes testtartása

Poustka, Fritz Univ-Prof. Dr. med. szakorvos, gyermekorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, a Frankfurti Goethe Egyetem Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai és Pszichoterápiai Klinika igazgatója 2008-ig, az autizmus okait biológiai kutatásokkal feltáró szakembercsoport vezetője. Az autizmus diagnosztizálás legfontosabb módszerének a molekuláris genetikai analízist tartja. Szakterületén dolgozó munkatársainak kérdésfeltevése továbbá: "Hol lokalizálható pontosan a sérülés az agyban?" Kutatásaik szerint különböző agyterületek összhangjában mutatkoznak problémák, amit a képi megjelenítési eszközök segítségével – többnyire mágnestomográfiával (MRI); olykor pozitron-emissziós-tomográfiával (PET), és elhunyt autista betegek konzervált agyának szövettani elemzésével is vizsgáltak. (Lásd: Autizmus: kutatás és gyakorlat I. - IV.)

PPD Paranoid Personality Disorder l. fentebb paranoid személyiségzavar

praxia célszerű, kombinált moz­dulatkész­ség, mozgás-kivitelezés

prediszpozíció 1. előkészültség 2. hajlamos­ság, fogékonyság

preferál előnyben részesít

preferencia előnyben, megkü­lönbözetett figye­lemben részesí­t; különleges és kizárólagos kedvezmények biztosítása

prefrontális kortex (PFC) az agykéreg (kortex, vagy cortex) azon területe, mely a homlok mögött elhelyezkedő homloklebenyhez tartozik; az agy homloki részének egy területe amely a kognitiv képességekért felelős; ez a régió vesz részt az előzetes tervezés folyamatában.

prekogníció előzetes ismeret (Nem szenzoros élmény. Lásd még: clairvoyance )

premenstruációs szindróma (PMS) a nők érzelmi reakciói jelentős mértékben megváltozhatnak a menstruáció előtt. A menstruáció alatt vagy a menstruációt megelőző időszakban levertté vagy ingerlékennyé válhatnak. Ezt nevezik gyűjtőnéven premenstruációs szindrómának

prenatális magzati, születés előtti

preszociális még nem szociali­zált (l. még szocializáció)

prevalencia meghatározott betegségben szenvedő egyének aránya (előfordulási gyakorisága) a teljes népességben

prevenció megelőzés; a korai szakaszban történő felismerés és megelőző terápia

preverbális a beszéd kialaku­lása előtti álla­pot

prioritás előnyt élvező, előny­ben részesülő; elsőbbség

proaktív előrelátóan cselekvő; felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló; automatikusan végbemenő; kérés nélkül lezajló

prognosztika előrejelzés

projekció az érzetek újbóli kivetítése a térbe, amelyben az ingerek alapjául szolgáló tárgyak vagy események találhatók, miáltal e tárgyak vagy események objektívként, azaz saját testünkön vagy képzeletünkön kívüliként azonosíthatók és a szubjektív adottságoktól megkülönböztethetők. Lásd: elhárító mechanizmusok illetve: http://www.vitalitas.hu/ismerettar/pszichszakkif/pszichp.htm

projektív teszt viszonylag struktu­rálatlan, vagy többér­telmű hely­zetekkel vagy képszerű áb­rákkal dolgozó személyi­ségmérő eljárás; a személyiség mélyebb rétegeit vizsgálja

propriocepció különböző testrészek testhez viszonyított helyzetének értékelése

proprioceptív saját test észle­lése; A proprioceptív rendszer tesz képessé arra, hogy folyamatosan érzékeljük a test helyzetét, mozgását és az azt érő mindenféle hatásokat (hő, nyomás, fájdalom, stb.) térben és időben. Ez úgy zajlik, hogy az egész testben mindenütt megtalálható különböző receptorokból induló jeleket az idegek a gerincvelőn keresztül az agytörzsbe közvetítik, ahol is a proprioceptív központ egy háromdimenziós térképet készít belőlük, akár egy GPS rendszer. Majd csak ezután kerül át az információ az agykéregbe, és majd csak itt válik a tudat számára is hozzáférhetővé, értelmezhetővé és ezáltal tudatosan lereagálhatóvá. (Forrás ill. bővebben: http://batorsagsarok.blogspot.com/2009/11/ki-gepen-szall-folebe-annak-terkep-e.html)

proprioceptívitás önérzéke­lés, önérzéke­léssel kapcsolatos

proprioceptor ingerfelvevő hely, amely saját vég­tagjaink vagy testünk helyze­tét érzé­keli

prozopagnózia (prosopagnosia – görög: „prosopon” = „arc”, „agnosia” = „nem ismerés”) arcfelismerési képesség hiánya; a ritka betegség lényege, hogy a beteg nem ismeri fel azoknak az arcát, akikkel egyébként gyakran találkozik. Lásd: arcvakság

PSHE Personal Social Health Education – személyes szociális egészségügyi nevelés

pszeudo szóösszetételekben használatos, jelen­tése: nem valódi

pszeudo-debilitas álértelmi fogyatékos­ság; autizmus diagnó­zis esetében gyakran ta­lálkozunk ezzel az álla­pottal, amikor csak az autizmus miatt tűnik úgy, mintha értelmi fo­gya­tékosság­ról lenne szó

pszichiátria az orvostudo­mánynak a men­tális egészséggel és mentális betegségekkel foglal­kozó ága

pszichiáter olyan orvos, aki­nek a szakte­rülete a mentális be­tegségek kezelése, terápi­ája, megelőzése

pszichés lelki

pszichoanalitikai mélylélek­tani

pszichoanalízis a lelki zava­rokat az ún. tudatta­lan konf­liktu­sok feltárásával és feldol­gozásá­val kezelő mélylélektani irányzat

pszichofiziológia a lélektannak az az ága, amelyik a fizioló­giai folyamatoknak és a lelki élet meg­nyilvánulásai­nak összefüg­géseivel foglalkozik

pszichogén lelki eredetű, a lé­lek­kel kap­cso­latos; pszichés hatá­sokra kialakuló

pszichológia lélektan, a lélek­kel, a lelki meg­nyilvánulások­kal fog­lakozó tudományág

pszichológus lélektannal foglalkozó; az összefoglaló név sokféle szakosodást takar, pl. klinikai pszichológus, iskolapszichológus stb.; tevékenységük  főbb terü­letei: diagnosztika, tanácsadás, terá­pia, szakvé­lemény készí­tése

pszichometria az oktatási és pszichológiai mérések elméletével és módszertanával foglalkozó tudományág, amely magában foglalja a tudás, a képesség és a viselkedés, valamint a személyiségjegyek mérésével kapcsolatos elméleteket és módszereket

pszichomotoros a mozgás fejlő­désével kap­cso­latos

pszichoorganikus szindróma (POS) a feltételezések szerint kismértékű agyi károsodás az oka; amikor a pszichés zavarnak szervi alapjai tételezhetők fel; életkori normáktól eltérő tanulási hiány, elmaradás; gyerekeknél a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia - ezeket a problémákat tanulási zavaroknak vagy részképesség-zavaroknak nevezzük, és gyógypedagógusok, pszichológusok foglalkoznak a gyerekekkel, míg a hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD) a pszichiáterek számára ad diagnosztikus és terápiás feladatot (lásd még: minimális cerebrális diszfunkció)

pszichopata A pszichopata kifejezést hosszú időn keresztül használták azokra a személyekre vonatkozóan, akik többek között képtelenek az emberi kapcsolódások terén valódi érzelmi kötődések kialakítására, kegyetlenek, figyelmen kívül hagyják a másik személyt, felszínesek, érzéketlenek. Mivel mára túlságosan pejoratívvá vált, a pszichiátria diagnosztikus rendszere (DSM) ma már nem alkalmazza ezt a kifejezést, helyette az antiszociális személyiségzavar kategóriáját használják. Az antiszociális személyiségzavarral küzdő embereket érzéketlenség és kizsákmányoló viselkedés jellemzi, valamint az empátia és a bűntudat hiánya. Mások jogait nem, vagy kevéssé tartják tiszteletben, képtelenek arra, hogy a törvényeket betartsák, a társas normákhoz alkalmazkodjanak, ez pedig gyakran a törvény megsértéséhez és ismételt letartoztatásokhoz vezethet. Megfigyelhetők náluk a gyakori csalások, álnevek használata, illetve mások rászedése, átverése, melynek célja sokszor személyes haszon-, vagy örömszerzés. Az előrelátás és tervezés hiánya, valamint az impulzivitás gyakori agresszív megnyilvánulásokhoz, illetve a saját és mások biztonságának semmibe vételéhez vezethetnek

pszichopatológia a kóros lelki jelensé­gek­kel foglakozó tudo­mányág

pszichopátia meg kell különböztetni az antiszociális személyiségzavar DSM-ben – az Amerikai Pszichiátriai Egyesület által szerkesztett diagnosztikus kézikönyvben – leírt fogalmától. A pszichopátiára inkább jellemző az érzéketlenség, a felszínes és sekély érzelmi megnyilvánulás, az empátia hiánya, kegyetlenség, felelőtlenség, bűntudat hiánya, mások megkárosítása, kihasználása, manipulálása, valamint a másokkal szembeni ragadozó magatartás.

pszichopedagógia a gyógype­dagógia azon ága, amely a telje­sítmény- és viselkedészava­rokkal küzdő gyer­mekek nevelésével foglal­kozik

pszichopedagógus pszichopedagógiai eljárásokat alkalmazva foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknél pszichés eredetű zavarra vezethetők vissza a magatartási és/vagy tanulási problémák

pszichoszociális fejlődéselmélet Erik Erikson (1902 – 1994) amerikai fejlődéspszichológus és pszichoanalitikus nevéhez köthető elmélet az ember lelki fejlődésének szakaszairól. Erikson úgy gondolta, hogy fejlődésünk születésünktől a halálukig tart. Ezt a folyamatot nyolc szakaszra osztotta fel. Az egyén minden egyes szakaszban találkozik olyan nehézséggel, amelyet korábbi megoldásmódjaival nem tud orvosolni. Ezt a helyzetet nevezik fejlődési krízisnek, mert ez a sok bizonytalanságot felvető átmeneti időszak a fejlődés természetes velejárója. A fejlődési krízis lezárására az egyénnek új megoldásmódokat kell kialakítania. Ha ez sikerül, az egyén önazonossága összetettebbé, differenciáltabbá, érettebbé válik. Ha nem, akkor az önazonosság fejlődése zavart szenved, s negatív kimenettel zárja az adott fejlődési szakaszt.

pszichoszomatika az orvos­tudo­mány olyan irányzata, amely kü­lönös jelentőséget tulajdo­nít a test és lélek, a lelki zavarok és a testi be­tegségek kapcsolatának

pszichoszomatikus lelki okokra visszavezethető testi betegség

pszichoterapeuta mentális zava­rok keze­lésére és pszi­chote­rápia vezetésére képesített szak­ember

pszichoterápia „Lélekgyógyászat”, pszichológiai eljárások alkalmazása pszichológiai zavarok kezelésére. Pszichoterápia végzéséhez a szakorvosi illetve klinikus szakpszichológusi végzettségre ráépített pszichoterápiás szakvizsga szükséges.

pszichotikus elmebetegséggel kapcsolatos; pszi­chózisban, el­mebetegségben szenvedő

pszichózis elmebetegség; az agy működését érintő érzelmi, gon­dolkodási, térbeli és idő­beli tájékozó­dási za­varokkal, gyakran halluci­nációkkal, érzék­csalódás­okkal, téves eszmék­kel járó álla­pot. Az autizmus nem pszichózis. "Manapság pszichózis alatt a komoly – régi szóval – elmebetegségeket értjük." (Dr. Ph.D. Stefanik Krisztin)

PTSD poszttraumás stressz-szindróma - kialakulhat bárkinél, aki átélt valamilyen félelemkeltő eseményt vagy megpróbáltatást, amelynek része valamilyen fizikai vagy lelki trauma.

pubertás serdülőkor; a másodlagos nemi jellegek kiala­kulásának kora

pulzus vérhullámok lökése az erekben, főleg az ütőerekben, az artériákban

purin szilárd, kristályos vegyület. Vízben és alkoholban jól, de éterben rosszul oldódik. Aromás jellegű, amfoter vegyület. A purinanyagcsere-zavarral kapcsolatos a köszvény kialakulása amikor mind a vérben, mind a szövetekben megnövekszik a húgysav mennyisége, ami részben a szervezetben lejátszódó anyagcsere folyamatok során képződik, részben a pusztuló sejtekből, a szervezetbe kerülő táplálékok egyes alkotórészeiből szabadul fel. Ha túl sok húgysav keletkezik, vagy jut a szervezetbe, illetve nem távozik el elég gyorsan és tökéletesen, akkor lerakódik az ízületi porcokban és más szövetekben és kialakul a köszvénynek nevezett betegség. A húgysav az összes fehérjék egyik építőanyagából, a purinból keletkezik.

purinerg jelentése: "purinra reagáló"


2014-09-30 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés