lepjunk.hu

N, NY

NAAR - nyomelemek


NAAR National Alliance for Autism Research 1994-ben Princeton-ban (New Jersey - USA) szülők, szakemberek (pszichiáterek, jogászok, biokémikusok) által tudományosan megalapozott biomedikális autizmus kutatás céljából alapított nonprofit szervezet. Több mint 200 kutatási programot hajtottak végre 20 millió  dollár értékben. 2006-tól összeolvadt az Autism Speaks nevű szervezettel. (Lásd még: Autizmus kutatás és gyakorlat I. c. cikket)

naív tudatelmélet „elmeolvasási képesség”  - bonyolult, velünk született alapokon nyugvó, automatikusan működő mechanizmus. Lehetővé teszi, hogy más emberek szándékait, vágyait, vélekedéseit alapul véve a viselkedéseket értelmezzük és - legalábbis hozzávetőleg - bejósoljuk - Dr. Stefanik Krisztina meghatározása. (Lásd: Segítség és segítők az autizmussal élő emberek hétköznapjaiban) - lásd még: Theory of Mind

naív tudatelméleti sérülés vagy zavar az érintett sze­mély nem képes má­sok belső állapotait rep­rezentálni; Autizmussal élő emberek számára komoly nehézséget jelent, vagy gyakran lehetetlen mások gondolatainak „olvasása.”  Sérült az a képességük, amelynek segítségével másoknak gondolatokat, érzéseket, vágyakat, szándékokat, vélekedéseket, hiedelmeket (=mentális állapotokat)  képesek lennének tulajdonítani; lásd: Dinamikus gyermekpszichiátria 8.6.1.1 (lásd még: Shally and Anne próba ill. Theory of Mind)

narratív (latin) elbeszélő jellegű

narratív családterápia családterápiás irányzat, amely azt célozza meg, hogy a családi működést bénító, „beragadt”, elakadt gondolatokat, hiedelmeket megvizsgálja, megkérdőjelezze, és segítséget nyújtson a családtagoknak új, jobb alkalmazkodást kínáló jelentések kialakításában

narratív pszichológia a „történetek tudománya”; elbeszélt történetek nyelvi-nyelvtani tulajdonságait vizsgálja és történet belső szerveződéséből következtet belső lelki folyamatokra

narratív pszichológiai interjú sajátos interjútechnika, amelynek során egy meghatározott témához kapcsolódva kérdezzük az interjúalanyt, de oly módon, hogy az elbeszélt élettörténet egyéni hangvételét és megszerkesztését az interjú készítője nem zavarja közbevetett kérdésekkel, hanem hallgatóként a háttérben marad

narratíva (latin) értelmezés, magyarázat; elbeszélés, tudás-elmondás

NARSAD National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression - non-profit civil szervezet, az agykutatás valamint viselkedészavarok kutatásainak kiemelt támogatója

napirendi kártya olyan vizuális segédeszköz, amely segít tájékozódni térben és időben azáltal, hogy megmutatja az egymást követő események sorrendjét, és kijelöli azok helyét; Lásd pl.: PECS

narkolepszia hirtelen kiala­kuló, rövid alvás­ro­ham, ami bármi­lyen tevékenység közben jelent­kezhet, az izomtónus hirte­len elvesztésé­vel járhat

NAS National Autistic Society, az angliai Nemzeti Autista Szövetség rövidítése

NAT lásd: Nemzeti alaptanterv

NCA lásd: Nemzeti Civil Alapprog­ram

negatív transzfer ha egy feladat megnehe­zíti a soron következő feladat megoldását; (l. még transzfer)

negativisztikus valamivel szem­beforduló, ta­gadó, elzár­kózó; visszahúzódó

Nemzeti alaptanterv a Ma­gyar Köztár­saság­nak a közokta­tásról szóló – az 1993. évi LXXIX. törvény többször módosított – alapdoku­men­tuma

Nemzeti Civil Alapprog­ram civil szerve­zetek pályázatokon alapuló támogatási rendszere; NCA L. törvény

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal lásd: NRSZH

neofóbia új dolgoktól való félelem

neologizmus egyén által alko­tott szavak; „friss sütetű szó” (lásd: Dása kisszótára)

neologizma az egyén által alkotott szavak, melyek nem tartoznak egyetlen nyelvhez sem, de mégis hordoznak valamilyen jelentést; az autizmussal élő gyermekek esetén jellemző kommunikációs tünet

neonatális újszülöttkori

Neuro Lingvisztikus Programozás lásd lentebb: NLP

neurofeedback(lásd: feedback illetve A neurofeedbackről)

neurofibromatózis egy olyan genetikai betegség, ami bőrön többszörös csomók (ún. neurofibrómák) megjelenésével, egyéb bőrpanaszokkal és tumorok kialakulásával jár. (Bővebben lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Neurofibromat%C3%B3zis)

neurofiziológia az idegműködést kutató és tanulmányozó tudomány

neurokognitív zavarok olyan gondolkodási, megismerési funkciók zavarai, amelyek szorosan kapcsolódnak az agy bizonyos területeihez, idegi ösvényeihez vagy agykérgi hálózataihoz

neurológia az orvostudomány idegrendszerrel foglalkozó ága, az e területtel foglalkozó szakorvosok a neurológusok

neuromodulátor nem tévesztendők össze a neurotranszmitterrel (lásd lentebb), azaz az idegi ingerületátvivő anyaggal. A neuromodulátorok a szinaptikus kapcsolatok általános hatékonyságát fokozzák vagy csökkentik, és tartós változást idéznek elő. Ilyen neuromodulátor az oxitocin.

neuroplaszticitás az agynak az az alapvető képessége, amikor minden egyes tevékenysége során megváltoztatja önnön szerkezetét, és folyamatosan tökéletesítgeti áramköreit, hogy az adott feladatot jobban tudja elvégezni. Ha bizonyos „részei” meghibásodnak, akkor néha más részek veszik át a feladatát. A neuro a neuronokra, azaz az agyat és az idegrendszert alkotó idegsejtekre utal, a plasztikus ebben az összefüggésben változtathatót, képlékenyt jelent. (Lásd: Norman Doidge: A változó agy)

neurotipikus Jim Sinclair és Donna Williams által 1992-ben alapított Nemzetközi Autista Hálózat (Autism Network International - ANI) autista tagjai vezették be ezt a kifejezést annak érdekében, hogy a nem autista emberek megkülönböztetésére a "normális" helyett ezt használhassák. A normalitás ui. egy rendkívül relatív kifejezés, mivel a normát javarészt a többség teljesítménye határozza meg, ezért helyénvaló lenne, ha tipikusnak neveznénk. (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek c. könyvének beveztőjét)

neurotranszmitter idegi in­gerü­letátvivő anyag. A szinapszisokban szabadul fel hogy gerjessze, vagy gátolja az idegsejteket. (Lásd fentebb: neuromodulátor)

neurózis a külvilággal való súlyos összeütközésből származó, testi és lelki zavarokban megnyilvánuló anatómiailag ki nem mutatható idegbetegség. (Bővebben: http://www.kislexikon.hu/neurozis_a.html)

nevelési tanácsadó mint intézmény a 3–18 éves korú gyermekek pedagógiai, pszicho­lógiai gondozását, fejlesztését, terápiáját végzi, szoros együtt­működésben a családdal és a gyermek peda­gógusaival, jelent­kezhet­nek a szülők, esetleg a ser­dülők önként is, de szükség ese­tén az óvoda, iskola, a gyermek­orvos is javaslatot tehet a gondo­zásra; meg­határozott esetekben a gyámhatóság előírja a gyermek vagy a család vizsgálatát, gondo­zását

NGF nerv growth factor idegi növekedési faktor; egy fehérje, mely az idegek növekedéséért felelős. Rita Levi-Montalcini neurológus és Stanley Cohen biokémikus izolálta ezt az anyagot. Kutatásaik elismeréseként 1986-ban Nobel-díjat kaptak.

NLP (Neuro Lingvisztikus Programozás) meghatározó szerepe van a megjelenítő rendszereinknek. Vannak köztünk auditív, vizuális, és kinesztetikus emberek. Alapvetően három fő módja van a tanulásnak, hallás, látás vagy tevékenység útján. Eszerint különböztetünk meg auditív, vizuális vagy kinesztéziás/kinesztetikus típusokat. Az auditívak a hangok, a vizuálisak a képek, a kinesztetikusak pedig az érzések világában mozognak otthonosan.

  1. A hallás után tanuló gyerek szó szerint képes felidézni a reklámok szövegét, vagy bármit, amit hall. Tanuláskor ezt a képességét kell kihasználni, és felolvasni neki. Az ilyen típus szereti vissza is mondani a hallottakat. Azzal segíthetünk a gyereknek, ha megkérjük, mondja fel a leckéjét például a kedvenc plüssállatának.
  2. A vizuális típus memóriája olyan, akár a fényképezőgép, pontosan képes visszaadni a látottakat. Az ilyen gyereknek képekkel, fotókkal is segíthetünk. Van szülő, aki a reggeli tennivalók elvégzésére serkenti az óvodás gyerekét azzal, hogy fényképeket helyez el az ágya fölött, amelyek a gyereket mutatják ágyazás, reggelizés, fogmosás közben. Előfordulhat, hogy kartonból kivágott sablonnal kell letakarni a könyvben levő képeket, hogy jobban tudjon az írott szövegre koncentrálni.
  3. A kinesztéziás típusba tartozók a „testükkel tanulnak”. Bizonyos fokig minden kisgyereknél megfigyelhető ez a jelenség. Az ilyen gyerekek állandó mozgásban vannak, különösen, ha gondolkodnak vagy tanulnak. Segíthetünk nekik azzal, hogy nem szólunk rájuk, amiért izegnek-mozognak, ha így jól érzik magukat, nagyobb valószínűséggel képesek elsajátítani a tanulnivalót

nocebo latinból lefordítva annyit jelent, ártani fogok

nocebohatás azt jelenti, hogy már abban az esetben is kialakulhatnak tünetek – pl. fájdalom – , ha a páciens csak számít rá, hogy ki fognak alakulni. A nocebo hatás folyamatát olyan negatív hit váltja ki, amely szerint, valami ártalmas nekünk, önmagunknak. Az elménk képes arra, hogy a negatív, ártalmas hiteinknek megfelelően, károsan befolyásolja a szervezetünk működését. Ez pont az ellentéte a placebo hatásának. A nocebohatást először olyan gyógyszerkísérletek során sikerült megfigyelni, amelyekben a kísérletben részt vevők akkor is káros mellékhatásokról számoltak be, amikor hatóanyag nélküli placebót kaptak. „A nocebo hatás képes megfordítani a szervezetben az orvosi kezeléssel szemben elvárható biokémiai reakciókat. Így, az általában pozitívnak megismert orvosi kezelés is, negatív hatásokat vált ki a beteg ember szervezetében, ha nincsen bizalma a kezelőorvosával, vagy a kezelőorvosa által folytatott gyógyító eljárással szemben... Negatív hiszékenységének köszönhetően, olyan ártalmas hitet formál önmagában, amelynek a káros hatása, megakadályozza a gyógyulási folyamatokat, illetve, még rosszabb egészségi állapotba kényszeríti, az amúgy is beteg embert.” Bővebben: http://futotuz.blog.hu/2010/11/27/nocebo_hatas

NOCN National Open College Network: országos/nemzeti nyitott főiskolai hálózat. Felnőtteknek és a hagyományos kvalifikációkat elérni nem tudó egyéneknek nyújt képzéseket és ösztöndíjat. A NOCN 1987-ben Angliában alapult független szervezet

nonverbális beszédet, beszéd­értést nem igénylő kommu­niká­ciós csatorna

nonverbális kommunikáció a szóbeli közléseket kísérő jelenségek, amelyek aláfestik a tartalmat: megerősítik, vagy éppen ellentmondanak annak (pl. gesztusok, mimika, testhelyzet, hangmagasság, hangerősség, stb.); a kommunikáció beszédet és beszédértést nem igénylő (pl. arckifejezést, gesztusokat alkalmazó) változata

nonverbális tesztek nem a beszéden alapuló vizsgálati módszer; a figurákból, ábrákból összeállított vizsgálóeszközzel a logikus gondolko­dást, a figyelmet, az emlékezetet vizsgálják; ilyen tesztekben általában az autista, autisztikus személyek jól teljesítenek

Noonan-szindróma olyan genetikai betegség, amely számos fejlődési rendellenességet, köztük általában alacsony termetet, veleszületett szívhibát vagy rendellenes külsőt okoz. (Lásd bővebben: http://drinfo.eum.hu/drinfo/ )

noradrenalin a mellékvesevelő-állomány által termelt hormon; vérnyomásemelő hatású, a vegetatív idegrendszerben átadóanyagként működik

norma olyan szabály, amely kimondja, hogy bizonyos hely­zetekben vagy bizonyos dol­gokkal kapcsolatban hogyan kell visel­ked­nünk, cselekednünk vagy gondolkod­nunk

normalizáció az elfogadott, tár­sadalmilag meg­határozott nor­mákhoz való közelítés elve

normatíva a Magyar Köztársaság költségvetési tör­vényében az egy naptári évre külön­böző jogcímen biztosított összeg a szociális, illetve az oktatási terület intézményeinek, amelynek összege függ az intézmény profiljától, a felvettek létszámától

NORSAC Nottingham Regional Society for Adults & Children with Autism (Anglia): Notthigami Regionális Szövetkezet Autista Felnőtteknek és Gyerekeknek.

NRSZH Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (2011-ig ORSZI)

nucleus basalis agyunknak az a része, amely lehetővé teszi a figyelem összpontosítását. Be- illetve kikapcsolásáért a BDNF neurotróf faktor felelős, bekapcsolt állapotban a nucleus basalis abban is segít, hogy emlékezzünk arra, amit tapasztalunk. Ez az a neurokémiai rendszer, amely ha bekapcsol, elősegíti a plasztikus folyamatokat az agyban. (Lásd: Norman Doidge: A változó agy)

Nyffenegger, Claudia öt nyelvet beszélő francia audiológus, az Auricula terápia kidolgozója és egy erre alapuló fejlesztő központ alapítója. Szoros együttműködésben Dr. Robert Nyffenegger orr- fül-, gége-specialistával és Dr. Guy Bérard-dal (lásd: AIT) módszerét a non-verbális kommunikációs zavarok, a szenzoros érzékelési zavarok, valamint az autizmus kezelésére fejlesztette ki. Az első központ 1989-ben nyílt meg Svájcban, azóta általa kiképzett szakemberek dolgoznak, Ausztriában, Franciaországban, Lengyelországban Mexikóban és Németországban. Számos országban, köztük Magyarországon is (1999-ben) tartott előadást. (Kapcsolódi írás: Esély az érzékek normalizálására)

nyomelemek olyan kémiai ele­mek, ame­lyek a szervezetben csekély mennyiségben fordul­nak elő, azonban életfontossá­gúak, idetartozik pl. a réz, a man­gán, a cink, a jód és a kobalt


2014-08-20 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés