lepjunk.hu

M

Madridi Nyilatkozat - Myles, Ph.D. Brenda Smith


Madridi Nyilatkozat 2002. március 20–23-án került meg­ren­dezésre Madridban az Eu­rópai Fogyatékosügyi Kongres­szus azzal a céllal, hogy felhívják a nyilvánosság figyel­mét az Euró­pában élő 50 millió fogyatékos em­bert is megillető állam­polgári, szociális, gazdasági és kulturális jogokra; a nyilatkozatra gyakran hivatkoznak érdekvédő, jogvédő szervezetek

magasan funkcionáló az átla­gos öve­zetbe eső vagy annál jobb értelmi képessé­gekkel rendel­kező autizmussal élő ember, aki nagyon jó eséllyel be tud illeszkedni a többségi társadalomba

magatartási optometria látásterápia; a vizuális ingerfeldolgozás javítását szolgáló módszer, „a szem foglalkoztató terápiájának” is nevezik. Alapja a szemek és az agy „újratanítása/edzése” annak érdekében, hogy a kettő képes legyen megfelelően együttműködni. Segítségével javítható a látásképesség, csökkenthető vagy megelőzhető a vizuális stressz.

magatartászavar az alkalmazkodási zavarok egyik tünetcsoportja, melynek tünetei: mások jogaikban való megsértése, az életkornak megfelelő társadalmi-etikai normák, szabályok figyelmen kívül hagyása

magántanuló a tankötelezett­ség – a szülő vá­lasztása alapján – iskolába járással vagy magán­tanulóként teljesít­hető, hátrányos hely­zetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyer­mekjóléti szolgálat véle­ményét

magzat a méhen belül fejlődő emberi lény a terhesség 12. hetétől

magzati alkoholszindróma (FAS) Világszerte számos kisbaba születik tipikus tünetekkel: kis súllyal, deformált végtagokkal, egészen elvékonyodott felső ajakkal, lefelé görbülő szájjal, túlságosan távol ülő szemekkel, idegrendszeri rendellenességekkel, alulfejlett aggyal. Nem valamiféle genetikai problémáról van szó. A fenti szimptómák arra utalnak, hogy a gyermeknek magzatként túl sok alkohol került a szervezetébe – az édesanyja révén.

MAGYE Magyar Gyógypedagó­gusok Egye­sülete

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület: http://www.homeopata.hu/

majorsághálózat írországi mintára az ország több pontján létrehozott lakóotthon és a hozzákapcsolódó munkahely együttese a majorság; a majorságok egymással szoros kapcsolatot (hálózatot) tartanak fenn, egyes ügyekben közösen lépnek föl; az otthonokban lakó autizmussal élő emberek mezőgazdasági munkával foglalkoznak; lásd: MajorHáló.hu

maladaptív elégtelen, hiányos vagy rosszirányú alkalmazkodás

manifesztálódás érvényesülés; kifejezésre jutás

manír modorosság, furcsaság, szokás, egy­fajta magatartás

Martin-Bell szindróma lásd: fragilis X szindróma

Maslow, Abraham Harold (Brooklyn 1908. április 1. - California 1970. június 8.) Amerikai pszichológus, az emberi szükségletek hierarchiájának megalkotója ("Hierarchy of human needs"), és a humanista pszichológia atyja. Bővebben: Abraham Maslow

(Baloldalt látható az un. Maslow piramis.

Ha nagyobb képet szeretne kattintson a kijelölt szóra.)

Lásd még: identitáséhség

 

mánia rögeszme, téveszme, kényszerképzet

MAWGYI-R intelligenciateszt verbális és per­formációs próbák­kal

MCD lásd lentebb: minimális cerebrális diszfunkció

mechanoreceptor ingerspecifikus módosult idegsejt (tapintás, hallás) Lásd: receptor(ok)

megadózis egyes vitaminok és ásványi anya­gok nagy ada­gokban történő adagolása

melatonin belső elválasztású tobozmirigyi hormon a termé­szetes alvás–ébrenlét ciklusát szabályozza, autista, autisztikus személyeknél gyakran megfigyelhető a hormon rendszertelen termelődése

mellékhatások gyógyszerek nem kívána­tos és váratlan hatá­sainak gyűjtőfogalma; legtöbb mellék­hatás tel­jesen ártalmatlan és gyor­san eltűnik; egyes gyógyszeres kezelé­seknél súlyo­sabb és hosszan tartó mellékhatá­sok is je­lentkezhet­nek, ezeket az orvosnak fi­gyelemmel kell kísér­nie

mentálhigiénia a lelki egész­ség megőrzé­sének és elősegí­tésé­nek tudománya

mentális értelmi, szellemi, gon­dolati, az ér­telem­mel kapcsolatos

mentális kor az a kor, amely­nek az egyén ér­telmi fejlődési szintje megfelel

mentális retardáció értelmi el­maradás (ma már nem használt kifejezés)

mentalizáció má­sok szubjek­tív élményeinek meg­ér­tése: „tudatolvasás”, azaz képesek vagyunk a másik ember gondolatainak, érzéseinek, vágyainak megértésére; a tudatról – sajátunkról és másokéról – azáltal tanulunk, hogy a belső állapotainkat mások meg­értésén ke­resztül megismerjük

mentor pártfogó, tanácsadó, nevelő; az integrált tanuló segí­tésével meg­bízott személy

MET azaz Muscle Effect Therapy lásd: érintésterápia

metabolikus funkciók anyagcsere-működések

metabolikus szindróma anyagcserével kapcsolatos tünetegyüttes; több, egymással összefüggő anyagcserezavar együttes fennállását jelenti.

metabolizmus (vagy hétköznapi nevén anyagcsere) egy orvosi és biokémiai fogalom, mely az élő szervezetekben végbemenő anyag-, energia- és információáramlást jelenti.

metafizikus közvetlenül nem tapasztalható, nem látható, nem észlelhető, a fizikai meg­nyil­vá­nuláso­kon túli

metakognitív A metakognitív tudás a gondolkodásról szerzett ismereteket jelenti azt a tudást, amivel a gondolkodási folyamat ellenőrizhető (Flavell, 1979)

metakommunikáció nem szán­dékolt, nem tudatos kommu­niká­ció, például testtartás, mi­mika, gesztus, az autista személy nehe­zen ér­telmezi az ilyen jelzé­seket

mikroorganizmus vagy mikroba, szabad szemmel nem látható élőlény

mimika arckifejezés

minimális cerebrális diszfunkció (MCD) jel­lem­zője: fokozott mozgékonyság, figye­lemza­var, tanu­lási nehéz­ségek, beilleszke­dési és ma­gatartási zava­rok (lásd még: pszichoorganikus szindróma)

mintavétel egy nagyobb népes­ségből vagy cso­portból korláto­zott számú személy vélet­lenszerű kiválogatása a kapott adatok sta­tiszti­kai feldolgozá­sához

mintha-játék ennek során a gyermek úgy használja a tárgyakat, hogy azok valami mást képviselnek (pl. a banán telefon lesz, egy bot lovacska)

MMR-oltás kombinált oltás a kanyaró (morbilli), fültőmi­rigy gyulladás (mumpsz) és a vöröshimlő (rubeola) ellen; nem bizonyított a kapcsolat a vakcina alkalmazása és az autizmus kialakulása között; Lásd: Az oltások autizmust okoznak? c. cikket

modifikáció változtatás, módosulás

modulál hangszínt, hanglejtést változtat

monofeldogozás egyidejűleg csak egy érzékszerven bejövő ingerek feldolgozása, azaz a személy csak egyetlen érzékre, pl. a látásra koncentrál. Autisák ebben az un. érzékelési stílusban annak érdekében, hogy az elme elkerülje a szenzoros információ okozta túlterheltséget, csak egy modalitást dolgoznak fel tudatosan (bár tudattalanul még rengeteg információ bekerülhet – Donna Williams szerint a „tudatlan tudás felhalmozása”. Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek )

Montessori, Maria (1870–1952) olasz or­vos és pedagó­gus; a XX. szá­zad legnagyobb hatású óvo­dape­dagógiai rend­szerének megal­ko­tója

morál erkölcs

morális erkölcsi, az erkölccsel kapcsolatos

MOTESZ Magyar Orvostársaságok és Egye­sületek Szövet­sége

motiváció pszichológiai gyűjtőfogalom: cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezők lásd még: arousal ill. Maslow (lásd fentebb)

mozgásos játék a gyermek játéktevékenységének második szakasza, kezdetét a járás és a beszéd megindulására teszik

MRI Magnetic Resonance Imaning; mágneses rezonanciás képalkotás. A technikát elsősorban az orvosi diagnosztikában használják a test szerkezetének leképezéséhez. Emellett az agyi képalkotás területén is egyre gyakrabban alkalmazzák.

Multiple Personality (MP) többszörös személyiség azaz egy személyen belül akár több személyiség, vagy disszociatív személyiségzavar (dissociative identity disorder – DID). Mindkét meghatározásnál döntő, hogy legalább két személyiség, felvett karakter (egyik lehet a „házigazda személyiség” a másik a vendégkarakter, vagy „ellenőrző alteregó”) szerepel az egyén viselkedésében. (Lásd bővebben: Donna Williams-Autizmus egyes szám első személyben 259. oldal.)

mutizmus elsősorban a be­szédre való szük­séglet, késztetés hiánya, pszichés némaság

Myles, Ph.D. Brenda Smith professzor, az University of Kansas Department of Special Education docense, ahol részt vesz az Asperger-szindrómával és az autizmussal kapcsolatos program írányításában. Számos cikke és könyve jelent meg a témával kapcsolatban, többek között:

Az Organization for Autism Research nevű szervezet végrehajtó testületének tagja. A speciális oktatásban az USA-ban harmadik legnagyobb folyóiratként számon tartott  Intervention in School and Clinic szerkesztője.


2014-08-09 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés