lepjunk.hu

I

ICF - izoláció


ICF International Classification of Functioning, Disability and Health

ICIDH International Classification of Impairments, Disabilites and Handicaps; a ká­roso­dás, a fogyatékosság és az egészség nemzet­közi osz­tályo­zása (1980) Lásd: ICF

identifikáció azonosság, azono­sulás

identitás én-azonosság, önazonosság, a saját magammal való azonosság tudata; az egyén szerepeinek összessége és önmagáról való tudása; azoknak a tulajdonságoknak, képességeknek, szerepeknek, értékeknek a sűrítménye, amelyeket önmagunkhoz tartozónak érzünk, s amelyek meghatározzák a világhoz való viszonyulásunkat

identitáséhség Oliver Sacks (1999) fogalma; arra utal, hogy minden emberben megvan a belső késztetés, hogy önazonosságát kidolgozza, hogy önmagát mindenki mástól megkülönböztető, időben és térben folyamatosan létező, sajátos tulajdonságokkal, készségekkel és képességekkel valamint értékekkel rendelkező személyként fogadja el (Lásd még: Maslow piramis)

idioszinkrázia a normálistól eltérő sajátosság; túlérzékenység bizonyos dolgokkal, anyagokkal szemben ideges ellen­szenv; nem szokvá­nyos, szokatlan, egyéni, reakció­mód

idiot savant fogyatékossággal élő személy kiemelkedő tehetsége vala­mely területen pl. számolás, rajzolás, zene; autizmussal élő személyek között is találhatók „savantok”; a francia savant szó jelentése: tudós, bölcs, tudományos

imbecillitás középsúlyos ér­telmi fogyaté­kosság; ma már nem használt kifejezés

imitáció utánzás

immunis fertőző betegségekre nem fogékony, közömbös

immunhiány a szervezet csökkent védekezőképessége a különféle betegségekkel szemben, oka: az immunrendszer zavara, ami lehet öröklött vagy az élet során szerzett

immunitás védettség, egyes betegségek szembeni ellenálló képesség

immunrendszer a szervezet ellenálló képessége, mely függ az egyén fizikai erőnlététől és egészségi állapotától

immunszuppresszív immunrendszert gyengítő; az immunszuppreszív szereket általában szervátültetés esetén a kilökődési reakció megakadályozására használják, hatásuk az immunrendszer egyéb funkcióit is gyengíti: megnehezül a fertőzések leküzdése, és a daganatos sejtek elpusztítása. Ezért a transzplantáción átesettek fogékonyabbak a fertőzésekre és egyes daganatos betegségek kialakulására.

implicit rejtett, közvetett

implicit tanulás az ismeretek készségszintű, aktív figyelmet nélkülöző elsajátítását jelenti (lásd még: explicit tanulás)

impulzív lobbanékony; az első benyomás hatá­sára, gon­dolkodás nélkül cse­lekvő

impulzivitás lobbanékonyság; az egyén érzelem által, gondolkodás, mérlegelés nélkül történő cselekvése; fokozott nyugta­lan­ság, élénk­ség, gyakori cselek­vés­váltás

inadaptált az alkalmazkodási képesség zava­rával küzdő

inadekvát nem megfelelő; nem odaillő

incidencia egy adott időtartam alatt újonnan keletkező ese­tek (betegségek, fejlődési rendellenességek) gyakorisága

indikáció ajánlás, javallat, jelölés, jelzés; útbaigazítás, utalás; valamely rendellenességet jelző tünet jelenléte

indikátorok jelzések; itt olyan tünetekre kell gondolni, melyek bizonyos rendellenességekre utalnak

indirekt nem közvetlen, közve­tett

individuális egyedi; egyéni; személyi

individualizáció egyéni saját­sá­gok, a sze­mélyi­ség kialakulásá­nak folyamata

induktív gondolkodás egyes tényekből von le általános következtetéseket. Az induktív gondolkodásra a szabályok felismerése, megalkotása jellemző „Az induktív gondolkodással teremtünk rendet világunkban, az tesz képessé bennünket arra, hogy ismerősnek tekintsünk dolgokat, kapcsolatba hozzuk őket, szerkezeti hasonlóságokat találjunk bennük, és kategóriákba sorolhassuk őket” (Klauer, 1997. 85. o.) Lásd még: deduktív gondolkodás

indulat emberi érzelmi állapot, amikor az emberi érzelmek olyan hevességgel és gyorsasággal jelentkezhetnek, hogy az értelmi folyamatokat is befolyásolhatják

infantilis éretlen, kisgyerme­kes, gyermeteg

infantilizmus a személyiség megrekedése a gyermekkor szintjén, korának nem megfe­lelő – ala­csonyabb szintű – viselkedés és gondolkodás

ingerintenzitás a fellépő ingerek erőssége

ingermegvonásos kísérlet az ingermegvonás (szenzoros depriváció), vagy perceptuális izoláció egy vagy több érzékleti inger tudatos megvonását jelenti. Egyszerű eszközök, mint a szemkötő, csuklya vagy a fülvédő megfosztja az embert a hallásától és a látásától, míg a komplexebb szerkezetek meg tudják szüntetni a szaglást, tapintást, ízérzékelést, termocepciót (hőérzékelés) és a gravitációt. Az ingermegvonást számos területen alkalmazzák, például az alternatív gyógyászatban és pszichológiai kísérletekben (izolációs tartály). A szenzoros deprivációt nem csak pszichológiai kísérletekben, hanem terápiás céllal is gyakran alkalmazzák. Többek között olyan pszichiátriai rendellenességek kezelése során, mint az autizmus, vagy a függőség

Inizan-teszt dyslexia veszé­lyez­tetettség kiszűrésére szolgáló el­járás

inklúzió befogadás; a többségi intézmé­nyek olyan jel­legű nevelő, oktató, fej­lesztő tevékenysége, amely a sa­játos nevelési igényű tanulók szá­mára biztosítja az igényüknek megfelelő egyéni, személyre szabott ellátást, és az ehhez szük­sé­ges tárgyi, személyi feltételrend­szert a gyógypedagógus, illetve egyéb szakember és eszközök biztosításával együtt

inkluzív pedagógia az óravezetés igazodik a gyermekhez, a pedagógus a differenciáló, ön­értékelésre is alkal­mas peda­gógia módszereivel dolgozik, a pedagógus és gyógypedagó­gus között partneri a viszony, gondok ese­tén együtt változtat­nak a módszereken, az egész tantestü­letben szemléletváltozás történik

input bemenet, bemenő

INSAR International Society for Autism Reserach (Nemzetközi Autizmus-kutató Társaság) Autismus Spektrum Zavarral (ASD) érintett egyének és családok számára nyújt tudományosan megalapozott együttműködést folytat mentori tevékenységet és biztosít oktatást jobb életfeltételek megteremtése érdekében. Folyóiratuk az Autism Resarch

integráció közösségbe történő beillesztés, behe­lyezés

integrációs felkészítés az esélyt teremtő ne­velés és ok­tatás megszer­vezése az oktatási miniszter által kiadott okta­tási program alapján

intellektuális értelmi

intelligencia szellemi képesség; David Wechsler meghatározása szerint:„az egyén összesített, vagy globális képessége, hogy céltudatosan cselekedjen, racionálisan gondolkodjon, és hatékonyan bánjon a környezetével”

intelligenciateszt l. IQ

intenció szándék, törekvés

intendál szándékozik, akar

intenzitás erősség, hatásfok

intenzív nagyfokú, erős

interakció személyek vagy csoportok közötti kölcsönös, egymás felé irányuló, egymásra ható, egymást kölcsönösen befolyásoló cselekvés, gesztus, viselkedés; közlések, érzések, gondolatok cseréje;  „A kommuniká­ciónál mélyebb szélesebb értelmű, mert amikor interakcióba lépünk valakivel, akkor jelentéseket cserélünk. Egy bizonyos dolognak a jelentése, a jelentésnek az érzelmi kontextusa a személyes tapasztalatok rétegiből alakul ki, ezért ugyanaz a dolog minden egyes ember számára bizonyos mértékig mást jelent. (Prof. Dr. Bagdy Emőke)

interakciós szinkronitás egységtudat-állapot; érzelmi üzenetek jelentéseinek egyeztető cserjét követő két (vagy több) ember azonos agyi aktivitásmintájának születése, amit elősegítenek azonos mozgások (pl. tánc), azonos testtartás, azonos lelki beállítódás.

interaktív (latin) kölcsönös, közvetlen kapcsolaton alapuló

interaktív emlékezés az a folyamat, amelyben egyik oldalról a hallgató jelenlétével, kérdéseivel befolyásolja, hogy a mesélő milyen történeteket idéz fel, s hogyan mondja el azokat; másik oldalról a mesélő történeteivel befolyásolja a hallgató gondolatait, érzéseit

interdiszciplináris több tudományt, szakterületet érintő (a tudományterületek közötti kapcsolatra értendő). Eredete: latin.

interferál kölcsönhatásba lép

internalizáció befogadás, első­sorban a külső, csoport-, társa­dalmi, szülői értékek, sza­bályok teljes elfoga­dása, befoga­dása, belső irányítókká alakulása

interoreceptív az élőlényen belül keletkező, a test belsejéből származó inger (lásd még: exteroreceptív)

interoreceptor a belső környezetből veszi fel az (interoreceptív - lásd fentebb - ) ingereket:

interperszonális személyek közötti

intervenció beavatkozás

intézményegység az a szervezeti egység, amelyik egy többcélú intézmény alapfeladatát (például óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés, nevelési tanácsadás, könyvtári szolgáltatás) látja el.

intolerancia képtelenség arra, hogy elfogadjuk egy személynek vagy egy népcsoportnak a miénktől eltérő viselkedését, gondolkodásmódját

intonáció hanglejtés, hangvétel, hanghordozás; a hang „dallama”; a nyelvészek szerint az intonáció a nyelv felségjelvénye

intrauterin méhen belüli; a méhben fekvő

introvertált befelé forduló, a belső lelki hatások, élmények iránt érzékeny, fogékony; a külső világtól elfor­duló személy

introverzió a személyiség be­felé fordulása

intuíció megérzés, előérzet

invazív beavatkozás a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat. (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)

invazív módszerek diagnosztikai képalkotó gépekkel és eljárásokkal lehetővé válik, hogy az agy károsodott részeihez műtéti beavatkozás nélkül hozzá lehessen férni, és azokat kezelni tudják

invenció újítás, találmány, ötlet

inverzió betűk felülről lefelé tör­ténő meg­fordítása (pl. t-f, u-n)

inzula a halántéklebeny mélyén található te­rület, amely fontos szerepet játszik többek közt az emocionális és az emléke­zeti működésekben

IQ intelligencia quotiens, intel­ligenciahá­nyados; értéke átlagos értelmi színvonal ese­tén 100; a men­tális kor és az életkor hánya­dosa. Több tudós és kutató úgy véli, az utóbbi száz évben használt IQ-tesztek nem megbízhatóak, hiszen hagyományosan inkább a bal agyfélteke működését (logika, matematika) mérik, míg a jobb féltekét (kreativitás, intuíció) kevéssé vagy egyáltalán nem dolgoztatják. A hagyományos iskola követői szerint az intelligencia az elme elemző és megkülönböztető képessége, és mint ilyen igenis mérhető. Ez utóbbi megközelítés alapján születtek a különböző IQ-tesztek, és ez utóbbit mérjük ma is. A napjainkban is használatos IQ-tesztek az 1905-ös Stanford–Binet teszten alapulnak. (Lásd még: EQ)

irreverzibilis vissza nem for­dítható folyamat, mű­velet; nem visszafordítható

iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el

iskolapszichológus munkája a pedagógia területéhez kapcsolódik; részt vesz az iskola életében, segíti a tanulók adaptációját, a konfliktusok feloldását; javas­latot tesz, segítséget nyújt, ta­nácsokat ad pe­dagógusnak, szülőnek, diáknak egyaránt

iskolaotthonos nevelés és oktatás az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban, amelynek során a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő tanítási napokra is felkészülnek

iskolaszék választott testület, mely az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására alakul

item feladatlap, teszt egy-egy kérdése

izoláció elszigetelődés, elkülönülés


2014-08-09 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés