lepjunk.hu

H

habilitáció - HRG


habilitáció képessé, alkalmassá tétel; gyógype­dagógiai értelmezés szerint a vele­született, illetve a fejlő­dési rend­ellenesség vagy beteg­ség miatt a fejlődés­ben megzavart és ezért közösségi részvételben aka­dályozott gyerme­kekre, fel­nőttekre irányuló egészségügyi, (gyógy)pedagógiai tevékenység

habituáció csökkenő intenzitású érzés, megszokás, hozzá­szo­kás

hallucináció a személy által valóságnak vélt, külső inger nél­kül bekövetkező érzet­szerű él­ménye

halmozott komplex fejlődési rendellenességek több fejlődési rendellenesség összetett jelenléte egy személynél

halmozottan fogyatékos az a gyermek, fiatal vagy felnőtt, akinek a fejlődését, tanulását, társadalmi beilleszke­dését több területre ki­terjedő fogyatékos­sága nehezíti (pl. egyszerre vak és mozgássérült)

HANDS (jelentése: kezek) a mozaikszót a projekt elnevezéséből alkották: Helping Autism-diagnosed teenagers Navigating and Developing Socially (Segítség autizmussal diagnosztizált tinédzsereknek a társas eligazodásban és fejlődésben). A nyílt forráskódú szoftver lényege, hogy a digitális technika segítse az autista – elsősorban Asperger-szindrómás – személyeket, ill. hogy a kamaszodó, jó képességű autista fiatalokat felvértezzék a váratlan helyzetek okozta kihívásokkal szemben. A projekten hat ország 10 partnerszervezete dolgozik közösen. A hazai kutatócsapat vezetője Győri Miklós kutató pszichológus, egyetemi docens. A magyar Hands-csoportban több ismert szakember dolgozik: Stefanik Krisztina, Kanizsai-Nagy Ildikó, Őszi Tamásné (Patricia), Vigh Katalin, Balázs Anna.

haptonómia a görög hapto = érintek, és a nomos = törvény, norma szavakból származó szóösszetétel, és nem más, mint az érzékelés vagy az "érzékelő érintés" tudománya. Megalapítója, Franz Veldman elsősorban az érzelmek tudományának tekinti

Haselfux Péter érintett sze­mély, „A félelem nem úr. Autista vagyok?” című könyv szerzője

háromfokú Likert-skála olyan pont a kérdőívben, ahol egy állítással való egyetértés mértékét, vagy egy vélemény helyeslését kell a válaszadónak kifejeznie három fokozatban (pl. teljesen egyetért,  többnyire egyetért, nem ért egyet)

hátrányos helyzet olyan anyagi és kultu­rális életkörülmé­nyek, amelyek a gyermekek, tanulók egy ré­szénél az átlagnál gyengébb telje­sítményt vagy a tanu­lással kap­csolatos moti­váció hiá­nyát ered­ményez­hetik

hátrányos helyzetű gyer­mek az, akit családi körülmé­nyei, szociá­lis helyzete miatt a jegyző véde­lembe vett, illetve aki után rend­szeres gyermekvé­delmi támoga­tást folyósíta­nak

házi gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem megoldható (pl. betegség miatt), és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani

HD hypoattentív disorder; figye­lemzavar

hebefrénia a skizofréniák közé sorolt pszi­chológiai rendel­lenesség, jellemzője a helyzethez nem illő viselkedés

Heller-féle szindróma azaz gyermekkori dezintegratív zavar (CDD). Theodore Heller osztrák gyógypedagógus volt az első, aki 1908-ban leírta ezt az állapotot. Ma már egyértelmű, hogy a zavar pszichózisként történő besorolása tévedés volt;

helyreállító stratégia a megküzdés egyik módja; a trauma elszenvedését követően az egyén megpróbálja a traumatikus életesemény személyes jelentését kialakítani, személyes értelmet találni a szenvedésben

hermeneutika magyarázattan, értelmezéstan, szövegek értelmezésének és magyarázatának szabályait felölelő tudomány

herpes encephalitis agyvelőgyulladás, az idegrendszer herpesz vírus okozta akut megbetegedése, az agyra átterjedő vírusfertőzés következménye - halálos kimenetelű lehet

hidrofóbia a víztől való indokolatlan félelem

hidroterápia vízi terápia; speciálisan felépí­tett program a részt vevő gyerek aktuális han­gulati változásaira adaptálva

hierarchikus rangsornak megfelelő, rangsor szerinti

Higashi-iskola a mindennapi élet terápiája, célja a gyermek gyenge érzelmeinek stabili­zálása, a gyermek testi, és önellá­tással kap­csolatos készsé­geinek javí­tása, a csoport utánzásá­nak segít­ségével, és a szellemi fejlő­dés normalizálása utánzá­sos is­métlés­sel

hiper túl erős; lásd lentebb: hiperérzékenység (lásd még: hipo, fehér zaj, illetve Delacato: Miért „más” az autista gyermek?)

hiperérzékenység autistákra jellemző érzékelési nehézség: az érzékelési csatorna túlságosan nyitott, ennek eredményeképpen az agy sokkal több ingert kap, mint amennyit fel tud dolgozni. (Lásd még hipoérzékenység illetve fehér zaj)

hiperaktív túlzott mértékben aktív, moz­gékony csapongó, nyughatatlan

hiperaktivitás figyelemzavarral, fokozott moz­gás­sal és impulzivitással járó viselke­dészavar

hiperkinetikus zavar ADHD néven is ismert betegség, amely a gyermek koncent­rálási képessé­gét, visel­kedését és a nyugodt, csendes tevékenysé­gekben való részvételi ké­pessé­gét érinti

hipermotilitás az idegrendszer éretlensége miatt fellépő magatartászavar, amely egyebek mellett túlmozgásos­ságban nyilvánul meg

hiperszelektív a környezetből jövő ingerek kö­zül szélsősé­gesen keveset feldolgozó

hiperszenzitív túlérzékeny

hiperszenzitivitás lásd fentebb: hiperérzékenység

hipesztézia érzéscsökkenés

hipo túl gyenge; lásd: hipoérzékenység (lásd még: hiper, fehér zaj illetve Delacato: Miért „más” az autista gyermek?)

hipoérzékenység autistákra jellemző érzékelési nehézség: az érzékelési csatorna nem eléggé nyitott, ennek eredményeképpen elégtelen az ingerfelvétel, és az agy számára hiányoznak az ingerek. Lásd fentebb: hiperérzékenység továbbá depriváció illetve fehér zaj)

hiposzenzitivitás lásd: hipoérzékenység

hipotézis csak részben igazolt tételeken ala­puló, a kutatást előrelendítő tudományos felte­vés valamely jelenség megma­gyarázására

hippoterápia (a görög hippo- azaz ló- szóból) gyógylovaglás; neurofiziológiai gyógytorna­ke­zelés; terápia a ló és a páciens moz­gásának felhasz­nálá­sával

hisztéria vagy hiszti az indulatkezelés zavara; a személyiség érésé­nek gátoltsá­gából eredő sajátos viselkedési forma, ame­lyet nem az értelmi mű­ködések, hanem ér­zelmek, indulatok és ösztönök irányítanak; Autistáknál ez lehet tanult viselkedési forma (megtanulta, hogy így lehet elérni, vagy így kerülhet el valamit), észlelésből és érzékelésből (szenzoros zavar azaz diszfunkcióból, túlterheltségből) eredő viselkedési forma, félelemből, merev gondolkodásból, múltbéli események/emlékek felidézéséből, és az autizmus jellegéből fakadó viselkedési probléma.

hisztidin az élet fenntartásához szükséges fehérje eredetű aminosavak egyike

hisztidinémia a hisztidinnek a vérben mérhető megemel­kedett szintje, gyakran az autizmussal együtt for­dul elő

HKZ hiperkinetikus zavar a túlmozgásos, fi­gyelem- vagy részképesség-zavarral küzdő gyereknél

holding-terápia „szorosan tartás” terápia, vagy „ölben tar­tás” terá­pia: alapja az a téves felfo­gás, mi­szerint az autista állapot oka az anyá­val való kap­csolat elutasí­tása, és hogy a gyermek kimoz­dítható ál­lapotából, ha az anya – a gyermek tiltakozása elle­nére – karjaiban tartva beszél hozzá, amíg ellen­állását fel nem adja; ez mai tudásunk alapján kifejezetten ellenjavallt

holisztikus az embert a maga teljességében, testi, lelki, szellemi egységében figye­lembe vevő szemlé­let- és látás­mód (Ajánlott cikk: Alternatív globalizáció - A Gyógyítás ideje)

homeopátia fogalmát a görög "homoisz" szóból vezetik le, amely "hasonlót, azonos fajtájút" jelent, azaz nem ellentétessel, hanem hasonlóval való gyógyítás (similia similibus curentur); hasonszervi speciális gyógy­mód, na­gyon kis mennyi­ségű hatóanyagot tartalmazó gyógy­szerrel való ke­zelés, a szervezet öngyógyító képességének erősítése; egyes autista sze­mélyek­nél is jól alkal­mazható egészségügyi problémák kezelésére . Tudományosan kutatják, és nem tartozik a természetgyógyászati eljárások közé. Magyarországon homeopátiás kezelést csak szakorvos végezhet. (Lásd Hugo Ohntrup: Homeopátia és keresztény hit.)

homeosztatikus biológiai, pszichés egyen­súly­ban lévő

homeosztázis az élő szervezetek egyik legfontosabb jellemzője, a szervezet önszabályozó mechanizmusa: a belső (testi) állapotok állan­dóságát bizto­sító és minden attól való eltérést korrigáló/kijavító tendencia

home training otthoni foglal­kozás, foglal­koztatás; gyógypedagógiai fejlesztő foglal­kozás, ami a gyermek otthoná­ban tör­ténik

homogenizálódás a viselkedési minták, nézetek, ér­tékorientációk, normák ha­sonlóvá válása

hormon belső elválasztású mirigyek terméke, amelyet a testnedvek továbbítanak; a hormonok sajátosan szabályozzák az egyes szervek működését, többek között felelősek az agy megfelelő tápanyagellátásáért (lásd még: endokrionológia)

hospitalizáció egy tünetcsoport neve, amely a szüleiktől tartósan – pl. kór­házi tartózkodás, intézeti nevelkedés miatt – elválasztott kisgyer­mekek testi-lelki leromlását mutatja

Howlin, Patricia kli­nikai pszi­cho­lógus (Egyesült Királyság), az „Autista gyermekek kezelése” című könyv társszerzője, valamint az „Autizmus – Felkészülés a felnőttkorra” című könyv szerzője.

HRG Hidroterápiás Rehabilitá­ciós Gimnasz­tika; egyénre szabott mozgásfejlesz­tési módszer, amelynek során a megké­sett fejlő­désű gyermek korai szenzomotoros korszakának át nem élt, be nem épített, ám a magasabb szintű integrá­ciós működésé­hez nél­külözhetet­len ingereket megkapja; a levédetett módszer kidolgozója Lakatos Katalin2014-04-25 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés