lepjunk.hu

G, Gy

GAP szindróma - gyvtv.


GAP szindróma Gut and Psychology Syndrome (GAPS) Bél és Pszichológia Szindróma. A GAP Szindróma emésztési rendellenesség.

gasztroenterológia a gyomor és a belek felépítésével, élet­tanával és betegségeivel fog­lalkozó orvosi tudo­mányág

generalizáció általánosítás; hasonlósági asszociáció; a ha­sonló ingerek ugyanazt a ha­tást (pl. feltételes ref­lex) váltják ki

generalizált szorongás ál­landó feszült­séggel és nyugta­lan­sággal járó állapot

generalizált szorongásos zavar Generalized Anxiety Disorder; GAD; folyama­tos és indokolatlan aggo­dalom, ami a sze­mély legtöbb helyzetre adott válaszá­nak részévé válik

genetikai mutáció a genetikai anyag öröklődő megváltozása

genetika örökléstan; a biológiai tudomá­nyok azon ága, mely az öröklékenységgel és a vál­tozé­kony­sággal foglalko­zik

genius epidemicus a homeopátiában egy betegségre általánosan ható szer elnevezése

genom az élőlény által tárolt és továbbörökített összes tulajdonság; a gének összessége genotípus, az öröklődésben sze­repet játszó ténye­zők összes­sége

genom-feltérképező technikák a sejt teljes genetikai anyagát feltérképező technikák

genopátia a gén, illetve a kromoszóma eltérése következtében kialakuló fejlődési rendellenesség

gestalt észlelés autistákra jellemző ellentmondásos jelenség: érzékszerveiken keresztül folyamatosan végtelenül részletes és mindenre kiterjedő, teljes (holisztikus) információt kapnak, azaz a teljes jelenetet egyetlen, mindent felölelő egységként, annak minden egyes részletével egyszerre fogadják be, de azt nem dolgozzák fel. (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek) Ez merev gondolkozáshoz és az általánosítás képességének hiányához vezet. Donna Williams szerint ez olyan, mintha az autisták agyából hiányozna egy szűrő, ami segít kiválasztani, hogy mely jelekre érdemes odafigyelni. A szűrés hiánya túlterheltséget okozhat az érzékelésben és az észlelésben. (Lásd: gestalt pszichológia)

gestalt pszichológia alaklé­lektan (a Gestalt német szó, jelentése „alak”); első­sorban az észlelés­sel foglakozó pszichológiai iskola, amely a min­tákra, szerve­ződé­sekre, az egészre helyezi a hang­súlyt. Ugyanis hiába ismerjük a részek, a részletek elemeit, az egészet ezekből nem lehet kikövetkeztetni. „Az egész több, mint a részek összessége.”

gesztus kézmozdulat, taglejtés; átvitt értelemben: valamilyen szándékra utaló cselekedet gesztusnyelv taglejtésekkel, testmozdulatokkal kifejezett közlés

gén a sejteknek az öröklődéssel kapcsolatos információhordozó része

GFCF-diéta szigorú kazein- és gluténmentes diéta, melyet a DAN doktorok dolgoztak ki az autizmussal élőknek; hatása megfelelően ellenőrzött tudományos módszerekkel (lásd: peer review) nem bizonyított

globális teljes, átfogó

globális észlelés az egészre kiterjedő; egy tár­gyat egészé­ben, elemeinek megkülönböz­tetése nél­kül felfogó érzékelés, autista, autisztikus személyek esetében ez gyakran prob­lematikus lehet

glutén sikér; a búza-, árpa-, tön­köly- durum- és a rozsliszt ös­szetett fehérjéje

gluténérzékenység lisztérzékenység lásd: cöliákia

GMP-teszt beszédészlelést és beszédmeg­értést vizsgáló eljárás

gondnok jogi kifejezés; a gyámhatóság által hivatalból kijelölt képviselő; erről az 1997. évi XXXI. törvény (gyvtv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

gondnokság alá helyezés jogi kifejezés; alap­vetően az érintett személy jogvédelmét biztosító eljárás, amelynek lé­nyege, hogy az érintett személy cselekvőképességének csök­kenése miatt felügyeleti ellenőr­zésre van szüksége; csak  bírói döntés alapján lehet gondokság alá helyezni valakit; fajtái: korlátozó vagy kizáró gondnokság  (l. ott)

Goodenough-teszt Florence Goodenough által 1926-ban ki­dolgo­zott emberrajz-teszt; intelli­gencia teszt

GPS (Growth through Play System) Fejlődés Játékon Keresztül Rendszer a kapcsolat alapú (relationship based) terápiák körébe tartozik. A GPS a pszichológia ismereteire, a gyermekfejlődés alapelveire, az autizmus tudományos kutatásainak eredményeire, valamint az autisztikus spektrumon elhelyezkedő gyermekekkel való több éves közvetlen munka tapasztalataira épül. A természetes fejlődésmenetet követve segíti az autisztikus spektrum kihívásaival szembenéző gyermekek és felnőttek szociális-, kommunikációs-, érzelmi fejlődését. (Forrás: Összhangban az autizmussal)

grafomotorium írásmozgás

grafomotoros zavar az író-rajzoló mozgásképesség zavara; részképesség-zavar

Greenspan, Stanley M. D. pszichiáter (1941. június 1. – 2010. április 27.) autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára kidolgozott és Floortime/DIR (Developmental, Individual differences, Relationship-based) megközelítésű terápiás módszeréről vált elsősorban ismertté. Ennek az autista, Asperger szindrómás vagy egyéb fejlődési rendellenesség által okozott késedelmes fejlődést korrigáló beavatkozásnak a kiindulópontja a gyermek adott fejlettségi szintje, és a meglévő részképességekre épít. Autizmussal illetve ADHD-vel foglalkozó könyvei: Engaging Autism: Helping Children Relate, Communicate and Think with the DIR Floortime Approach, illetve Overcoming ADHD: Helping Your Child Become Calm, Engaged, and Focused–Without a Pill

gyámhatóság a kiskorúak és a gondnokság alatt állók szemé­lyi, vagyonjogi és egyéb ér­dekeinek megvédésére hivatott államigaz­gatási szerv

gyermekkori dezintegratív zavar (CDD) teljesen normális fejlődés után pár hónap alatt különböző fejlődési területeken számos, addig elsajátított készség (pl. beszéd- és/vagy, szociális, önellátási készség) elvész. A regresszió speciális esete, általában 2 évesnél idősebb gyermekeknél történik.

gyermekpszichiáter megvizs­gálja azokat a gyereke­ket, akiknél a pszichológiai, pe­dagógiai vizs­gálat alap­ján organi­kus neuroló­giai elváltozás felté­telezhető; vizsgálatának eredmé­nye alapján, szükség esetén, gyógysze­res terá­piát biztosít, vagy további egész­ségügyi szak­vizsgálatot javasol, intézménybe utal

gyermekpszichiátria az or­vostudomány­nak a gyermek­kor lelki és idegrendszeri betegségeivel, il­letve azok kezelé­sével, gyógyításával foglalkozó ága

gyermekvédelem mindazok­nak a pedagó­giai, jogi, szociá­lis és egészségügyi tenniva­lóknak az összessége, amelyek a veszé­lyezte­tett gyermek nevelését, el­tartását, munkába állását, érdek­védelmi és egészségügyi gondo­zását biztosítják

gyermekvédelmi törvény (gyvtv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (l. még gondnok; gondnokság)

gyógyító nevelés gyógypedagógiai értelemben: közvetlenül a sérülés megszüntetésére, csök­kentésére irányuló gyó­gyító célú rendsza­bályok, intézke­dések, a gyermek gondos orvosi–pszi­chológiai vizs­gálata alapján megterve­zett és elsősorban gyógyintézetekben alkal­mazott nevelési rá­hatások összessége; ma ezt a fogalmat a gyógypedagógiainál valamivel szélesebb értelemben, egy újfajta, antropozófiai alapokon álló szociális terápia jellemzésére is használják, kidolgozója Rudolf Steiner (l. még Camphill)

gyógypedagógia külön peda­gógia, speciálpedagógia, a külön­böző típusú sajátos neve­lési igé­nyű gyermekek nevelé­sének és okta­tásának törvényszerűségeit kutató alkal­mazott pedagógiai tudo­mánycsoport

gyógypedagógiai asszisz­tens a képzés, oktatás, nevelés során, a tanítási órán, illetve a tanórán kívül, a gyógypedagó­gus­sal együtt­működve, annak irá­nyításával vesz részt a pedagógiai feladatok megoldásában, gya­korlásában

gyógypedagógus a sajátos ne­velési igényű gyer­mekek nevelé­sére, oktatására kiképzett, felső ­fokú végzettségű szakember

gyógytestnevelés a gyermek speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása; elrendelője az iskolaorvos vagy szakorvos

gyógytorna gyógyító céllal alkalmazott mozgásgyakorlás, a mozgásnevelés alapja; klinikai vizsgálat alapján meghatározott cél elérésére összeállított gyakorlatanyaggal funkciójavulást eredményez

gyvtv. lásd: gyermekvédelmi törvény


2014-07-31 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés