lepjunk.hu

F

facilitáció - FXS


facilitáció segítség, támogatás; a konfliktuskezelés egyik módszere, amikor külső személy segít a probléma megoldásában, ő a facilitátor

FAILSAFE mozaikszó: Free of Additives, Low in Salicylates, Amines and Flavour Enhancers (Adalékanyagoktól mentes, alacsony szalicilát, amin és ízfokozó tartalmú)

fantázia a képzelet egy fajtája, annak fontos része

Faragóné Bircsák Márta gyógypedagógus, a Budapest III. kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója; 2013. március 15. alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapta

farmakológia gyógyszertan; a betegségek gyógyítására alkalmas anyagokkal foglalkozó több szakterületet érintő tudomány

FAS (Foetal Alcohol Syndrome) lásd: magzati alkoholszindróma

fázis egy folyamat vagy történés meghatározott szakasza

FC facilitált vagy támogatott kommunikáció; Ausztráliából ered; lé­nyege, hogy a támogatott személy kezét, csuk­lóját, karját, vagy könyökét egy felnőtt, a „facilitátor” tartja a gyermek kinyújtott mutatóujjú kezét (vagy épp csak megérinti) a számítógép billentyűzete vagy egy betű­tábla felett, alkalmazói szerint ilyen támo­gatott helyzetben a gyermek könnyebben kommuni­kál, szavakat, mondatokat tud gépelni a számítógép klaviatúráján. Aki ezt a módszert Ausztráliban elsőként kezdte alkalmazni autizmussal élő gyermekeknél, azt állította, hogy segítségével a személy nagyon hatékonyan és magasabb szinten tudott kommunikálni. Ez az állítás több okból is zavaros volt. Először is az újszülött-kori agykárosodással vagy komoly motoros problémával élő gyermekekkel szemben az autizmussal élő gyermekeknek általában nem jelent problémát a kezük mozgatása. Másodszor pedig az a fajta kommunikáció, amelyet így állítólag a gyermek végzett, sokkal-sokkal magasabb szintű volt, mint amit a gyermek nyelvi képességei vagy intelligenciahányadosa alapján várhatunk tőle. (Forrás: Fred R. Volkmar – Lisa A. Wiesner: Az AUTIZMUS kézikönyve)

feedback (angol) visszacsatolás: olyan folyamat, melyben egy rendszer kitáplálási része visszatér annak betáplálási részéhez azért, hogy annak következő kitáplálási értékét szabályozza (Lásd még: neuro- ill. biofeedback)

fehér zaj autisták egyik érzékelési problémája. Az érzékelési csatorna hibás működése saját ingereket hoz létre, azaz a test működésének zajait (pl. szívdobogást) nem szűri ki. Ilyenkor a beteg pl. saját belső szerveinek működését nagyon erősen hallja/érzékeli, és ez keveredik a külvilág érzékelésével, a külvilágból érkező ingereket pedig (némely esetben teljesen) elnyomja az érzékelési rendszer alapzaja. (lásd még: hiper/érzékenység, hipo/érzékenység) illetve Delacato: Miért „más” az autista gyermek?)

Feingold-diéta Ben Feingold észrevette, hogy az adalék­anya­gok hiperaktivitást, eset­leg autisztikus tünete­ket okozhat­nak, ezért az étke­zésből kiiktatta az összes adalékanyagot és a szalicilátokat

fejlesztő felkészítés ha a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja teljesíteni, attól az évtől, amelyben ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt

fejlesztő iskola a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók 2006-tól tankötelezettek, amit kétféle módon teljesíthetnek: minimálisan heti húsz órában nyújtott fejlesztő iskolai oktatás keretében, vagy a korábbi szabályozásnak megfelelő, heti 3-5 óra fejlesztő felkészítés keretében, ez utóbbi  2010-ben megszűnik

Fejlesztő Pedagógia kéthavonta megjelenő folyóirat pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak és fejlesztő pedagógusoknak

fejlesztőpedagógus olyan speciális szakember, aki korszerű pszichológiai ismeretek birtokában ismeri a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait (lásd még: fragilis X szindróma - lentebb - illetve differenciáldiagnosztika)

fejlődési diszfázia nyelvfej­lődési zavar

felezési idő az az idő, mialatt valami (pl. nézet, tudás, stb.) elavulttá válik

feltételes reflex a szervezet gépies vissza­hatása a kívülről jövő ingerre; a reflexeknek az a csoportja, amely az egyedi élet során alakul ki, tehát tanult

feltétlen reflex a szervezet öröklött, ön­kéntelen képessége, vagy válasza a külvilág bizonyos ingereire, amellyel azokra visszahat

fenilketonuria lásd: phenylketonuria

ferális társadalmon kívül, vadon élő, talált gyer­mek

FESZT Fogyatékos Emberek Szövetségei­nek Ta­nácsa (1032. Budapest, San Marco u. 76. Tel./Fax: 1 388-5529. Mobil: +36-20-9358-752 E-mail: lajos.hegedus@meoszinfo); az EDF magyar tagszervezete, a fo­gyatékossággal élő emberekkel foglalkozó civil szervezeteket összefogó nagy, orszá­gos hálószer­vezetek alapították, az AOSZ is tagja

figyelemzavar általában azokra a gyerekekre jellemző, akik az iskolában, az órán nem tudnak nyugodtan megülni a helyükön, mással foglalkoznak

fizikai integráció szociális integrációs fokozat, ami a nem fogyatékos emberekhez való térbeli közelséget fejezi ki

fiziológia élettan

fixáció rögzítés, rögződés (lásd lentebb: funkcionális fixáció)

flexibilitás rugalmasság

floortime „idő a játszó szőnyegen”; olyan speciális program, mely fejleszti a szimbolikus és képzeleti képességeket az autizmussal élőknél; szülő/terapeuta együtt játszása a gyermekkel, ahol a vezető szerep a gyermeké; hasonlít a son-rise módszerhez; hatékonysága még nem bizonyított (lásd lentebb: floortime terápia)

floortime terápia gyermekközpontú, a szülő vagy a terapeuta játékos, pozitív figyelemmel követi a gyermek igényeit, igyekezve a gyermek érdeklődését fölkelteni. A Floortime terápia célja, hogy belépve a gyermek sajátos világába támpontokat kapjunk a fejlesztés lépcsőfokainak meghatározására. (A floortime angol szó, szószerinti fordítása „szőnyegidő”, ami a terápia kivitelezésének módjára utal - lásd fentebb -, azaz arra, hogy a gyermekkel szobánk szőnyegén vagy padlóján ülve végezzük a terápiát a megadott szempontok szerint. Így mintegy fizikálisan is egy szintre kerülünk a fejlődésben visszamaradott gyermekkel.) Lásd még: Stanley Greenspan

fluktuál gyorsan, szabálytalanul változtat, pl. gyors figye­lemin­gadozáskor

fMRI (funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálat) képalkotó eljárás, az MRI funkcionális változata, amely főleg az agy működéséről, a feladatspecifikusan aktiválódó agyterületekről tájékoztat. Az fMRI hátránya, hogy időbeli felbontása csak másodperces nagyságrendű, viszont a vizsgálathoz nem szükséges kontrasztanyag, így a beteg nincs kitéve sugárterhelésnek (Lásd: Agyi képalkotás)

fogyatékos speciális segítséget igénylő emberek; főbb csoportjai: értelmileg akadályozottak, látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, beszédben akadályozottak, halmozottan sérültek (a fogyatékosság több területre kiterjed), teljesítmény- és viselkedészavarral küzdők

fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a megnevezése, amikor egy személy érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességei jelentősen elmaradnak az emberek átlagától

fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére, a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez járó, jövedelmétől független, rendszeres havi pénzbeli juttatás, amelyre a 18. életév betöltése után jogosult

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány valamint a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány egyesülésével létrejött új közalapítvány, azok jogutódja

fonéma a nyelvi rendszer legkisebb eleme, aminek jelentés-megkülönböztető szerepe van, kisebb egységekre már nem bontható

fonémadifferenciálás han­gok megkülön­bözte­tése

fonémák jelentésmegkülönböztető hangok (lásd fentebb: fonéma)

fonológia hangképzés tudománya

fonomimikai jelek a hangok kiejtésére is utaló kézjelek

fotoreceptor ingerspecifikus módosult idegsejt (látás) Lásd: receptor(ok)

fóbia beteges félelem, iszony

fókuszcsoport olyan interjútechnika, amelynek során a célcsoport megfelelően szelektált tagjai közös beszélgetésen vesznek részt

Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) teljes nevén: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet; - pedagógiai-szakmai szol­gáltatások ellátására létrehozott intézet; szakta­nácsadói hálózatot működtet; a pedagógiai/nevelési problémákban ad segítséget

fragilis X szindróma (röv: FXS) más néven Martin-Bell szindróma a XX. század közepe óta ismert. Tünetei némi hasonlóságot mutatnak az autizmus bizonyos tüneteivel, ezért fontos differenciáldiagnosztikai feladat a megkülönböztetésük; öröklött kromoszóma-rendellenesség, tanulási rendellenességeket, értelmi sérülést okoz

fragmentáció töredezettség; az autista személy képes értelmezni az adott részt, csak elveszíti az egészet, így a bejövő (direkt látás, hallás, stb. okozta) információt darabonként értelmezi.

frenológia a koponya alakjából a képességekre, stb. következtető elavult neurológiai irányzat

Frith, Uta a londoni MRC Kognitív Fejlődési Munkacsoportjának kutatója, és a londoni University College tiszteletbeli munkatársa, az Autizmus - A rejtély nyomában c. könyv szerzője

frontális módszer olyan ta­nítási forma, mely­nek során a tanulók egyéni munkáját a peda­gógus közvetlenül irányítja és azo­nos érvényességű minden tanuló számára; a mód­szer autista, autisztikus gyermekek oktatásá­nál nem hatékony

Frostig-teszt vizuális per­cep­ciós fejlett­ségi teszt

Frostig-terápia specifikus ké­pességek fejlesz­tése az egyéni szükségletek alapján; bázisa a vizuá­lis észlelés öt tartománya (vizuomotoros koordiná­ció, alak-háttér állan­dóság, téri irány és összefüggé­sek); az 1960-as években dolgozta ki Marianne Frostig (1906–1985) osztrák származású ergoterapeuta, pszi­chológus

frusztráció szándékban, tevé­kenységben való akadályo­zottság, sikertelenség érzése; csalódás

frusztráció tolerancia tűrő­képes­ség, ellenálló képesség a szerve­zet bizonyos cél­kitűzés elérésében való akadályoztatása esetén

funkció működési kör, szerep, feladat

funkcionális lényeges, lényegi, nélkülözhetetlen

funkcionális analízis a működésmód elemzése

funkcionális fixáció a dol­gok jelentésé­nek megmereve­dése, amelynek következtében az autista személy nehéznek vagy elképzel­hetet­lennek tartja a tárgyak vagy eszközök szokástól eltérő, újszerű használatát (lásd még: szorongás)

funkcionális játék a pszichológiában (is) használatos fogalom; a gyermek játéktevékenységének első szakasza, funkciója az ismeretszerzés

funkcionális integráció az integráció lehetséges formája; a fogyatékossággal élő és az ép gyerekek együttnevelése, együtt fejlesztése minden foglalkozásra és tanórára kiterjed az óvodában és az iskolában

FXS fragilis X szindróma (lásd fentebb) rövidítése


2014-08-09 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés