lepjunk.hu

E, É

Early Bird - ételintolerancia


Early Bird (szó szerint: korai madár) az angol NAS (National Autistic Society – Nemzeti Autizmus Társaság) több országban, köztük Magyarországon is bevezetésre került programja. Hazánkban a Budapesti Korai Fejlesztő Központ szakemberei szervezik és rendezik meg a három hónapos tréninget, amelyet a 2–6 éves korú, autizmus spektrumzavarral élő kisgyermeket nevelő szülőknek dolgoztak ki. A program célja, hogy segítse a szülőket, hogy megértsék, gyermekük miért viselkedik másként, és ezt megértve elkezdhessék megtanulni: hogyan tudják a legjobban segíteni a fejlődését. A program során a szülők:

Forrás: www.esoember.hu

EASPD European Association of Service Providers for Persons with Disabilities; a Fogyatékosoknak Szolgáltatást Nyújtó Szerveze­tek Európai Szövetsége; fő célja a fogyatékossággal élő em­berek esély­egyenlőségé­nek megteremtése eredményközpontú, magas minőségű szolgáltatásokkal; az EASPD 22 európai ország több mint 6000 szolgáltató szervezetét képviseli

EBP (Evidence-based practice) bizonyítékon alapuló gyakorlat

echolália a hallottak (szavak, vagy mondatok) visszhang­szerű, kényszeres ismét­lése, ismételgetése; Dása kisszótára szerint két jól megkülönböztethető válfaja van: az azonnali (közvetlen) echolália (az imént hallott szavak és mondatok szajkózása), például mikor azt mondja az anya: – Kérsz fagyit? – és a gyerek így válaszol: – Kérsz fagyit? – ; illetőleg a késleltetett echolália (a múltban hallott szavak és mondatok ismételgetése), például mikor ebéd közben a gyerek egyszer csak megszólal: – Kérem a menetjegyeket!

echopraxia a látottak akaratlan ismételgetése, mások mozgásának közvetlen utánzása

EDF European Disability Forum; Európai Fogyatékosügyi Fórum; a fogyatékossággal élő embereket képviseli az Európai Unióban, minden tagál­lam­ból van tagja, minden országból (Az EDF honlap könnyen érthető része)

egy-egy ernyő­szervezet, ame­lyek a fogyatékos­sági ágak mindegyikét lefedik (l. még Equate)

EEG elektroencefalográfia; az agykéreg sejt­jeinek működé­sét vizsgáló módszer, azaz an­nak az elekt­romos áramnak a mérése, amely az agy idegsejtjei­nek funkcióját kíséri

efferens a központból a perifé­ria felé haladó

egészségügyi törvény (eütv.) az 1997. évi CLIV. törvény az egészség­ügyről

egoizmus én-központúság, ön­zés

egyéni bánásmód a nevelés­ben az a ne­velői magatartás és gya­korlat, amelynek során a ne­velő egyénileg, tehát minden nö­ven­dék sze­mélyiségét ismerve, képes a szük­ségleteihez alkalmaz­kodni és megtervezni számára a legha­tékonyabb pedagógiai eljá­rásokat

egyéni fejlesztési terv az egyéni fejlesz­tésben részesülő gyer­mek/tanuló számára szüksé­ges dokumentum, amelyben meghatározásra kerül, hogy a fejlesztő honnan indulva milyen eszközökkel hová szeretné eljuttatni a gyermeket/tanulót

egyéni korrekció a pedagógi­ában alkal­mazott fejlesztés pre­venció, korrekció, tehet­séggon­dozás egyik te­rülete, amely a sajátos nevelési igényből adódó egyéni megsegítést célozza meg, illetve a sérült funkciók hely­re­igazítására törekszik

Egyenlő Bánásmód Ható­ság a 2005-ben létrejött hatóság védi az emberi méltóságot, a jog eszközeivel harcol a hátrányos megkülönböztetés ellen; az egyenlő bánásmód kö­vetelményének meg­sértése ese­tén a jogaiban sér­tett fél kérel­mére, vagy a törvényben meg­határozott ese­tekben, hivatal­ból lefolytatja a hatósági eljá­rást an­nak meg­állapítására, hogy történt-e hátrányos meg­különböztetés

EGYMI egységes gyógypedagó­giai mód­szertani intézmény; a sajátos nevelési igé­nyű gyerme­kek, ta­nulók többi gyermekkel, tanu­lóval együtt történő nevelé­sének, oktatásának segítése céljából hozható létre

eidetikus kép rövid ideig tartó kivételesen élénk emlékkép

ekvivalens egyenértékű, azonos

ELA-terápia Everyday Life Activities; a min­dennapi élet te­rápiája; a terápia kifejlesztője Jacqueline Stark; a módszer előnye, hogy minden nyelven értelmezhető; alapja egy fotósorozat, amelynek segítségével a beszédkészség és a beszédmegértés gyakorolható a szavak, mondatok, illetve a szövegek szintjén 

elasztin a rugalmas kötőszöveti rostok fehérjéje, ami biztosítja pl. az érfalak erősségét és elaszticitását is. A bőr kötőszöveteiben 2-5%-ban fordul elő. (Lásd még: Williams-szindróma)

elektív mutizmus olyan za­var, amelyet bizo­nyos szituáci­ók­ban némaság jellemez

elektroencefalogram EEG; az agykéreg működésével járó elektromos feszültségváltozásokat rögzítő görbe

elektrokonvulzív terápia ECT; elektro­sokk néven is ismert, az eljárás során elektromos áramot vezetnek a beteg személy agyába, a kezelés maradandó károsodást okozhat (pl. emlékezetvesztés), ami etikai kérdéseket vet föl; alkalmazását több országban betiltották

elhárító mechanizmusok tudattalan lelki működések; a szorongás a szervezet működését veszélyezteti, ezért az ÉN azt elhárítani igyekszik az elhárító mechanizmusok által. Ezek lehetnek átmenetik, vagy a személyiséget tartósan meghatározóak (lásd: fixáció, ha  a szorongások elhatalmasodnak). Az elhárító mechanizmusok:

  1. elfojtás a kínosnak és veszélyesnek tartott vágyakhoz tartozó gondolati tartalmak kiszorulnak a tudatból, azonban ezek nem felejtődnek el, "álruhában" visszajárnak.
  2. reakcióképzés az elfojtott vággyal ellentétes törekvésként jelennek meg a tudatban (pl. az elutasító anya, aki szeretetével agyonnyomja gyerekét)
  3. projekció a szorongáskeltő vágyaktól úgy szabadul meg a személy, hogy azokat másoknak tulajdonítja.
  4. azonosítás az érzelmi kapcsolat ambivalens elemeket tartalmaz (szeretet, gyűlölet, félelem), az ebből az ambivalenciából származó feszültséget az azonosulás csökkenti.
  5. szublimáció révén valósul meg a szexuális ösztönök, a nem szexuális célok felé való terelése.
  6. regresszió egy már korábban elért fejlődési szintre való visszaesés. Ez nem feltétlenül a teljes viselkedés visszaesését jelenti, illetve lehet rövid ideig tartó és átmeneti.

elimináció (latin) eltávolítás; elvonás, megszüntetés,  kiküszöbölés, megsemmisülés, elpusztulás a természetes kiválogatódás során. Eliminációnak nevezzük azt az átalakulást, melynek során egy vegyület kisebb molekula kilépése közben alakul új vegyületté. Az elimináció során a molekula vagy telítetlenné válik, vagy az átalakulás révén új gyűrű képződik. Lásd lentebb: eliminációs diéta

eliminációs diéta egy 4-6 hetes nagyon szigorú étrendet jelent, amikor csak bizonyos húst, rizst, zöldséget és némi gyümölcsöt lehet enni; az allergiás tüneteket kiváltó élelmiszerek teljes mellőzése az étrendből, azaz elimináljuk (elvonjuk) az allergéneket. Az allergia kialakulása többféleképpen történhet. A leggyakoribb az öröklődés során kialakult allergia, tehát ha egy bizonyos élelmiszerre allergiásak vagyunk, akkor gyermekünknél fokozottan figyeljünk a reakciókra, főként azoknál az élelmiszereknél, melyre esetlegesen mindkét szülő allergiás. Az allergia kialakulásának másik fő formája, ha egy ételt nagy mennyiségben és gyakran fogyasztunk. Mindkét esetben hasonlóak lehetnek a tünetek, az eliminációs diéta mindkét esetben hatékony módja a tünetmentességnek. Az eliminációs diéta bevezetése előtt – akármilyen csodareceptekhez jutunk hozzá – mindenképpen orvos jóváhagyása szükséges, hiszen ha több élelmiszerről van szó, gyakran alakulhatnak ki hiánybetegségek, melynek pótlása feltétlenül szükséges. Forrás: Fogyókúra, diéta, életmód

ellenállási fázis a stresszre adott reakció máso­dik szaka­sza, az anyagcsere átállítása az ener­gia­ellátás bizto­sítása érdekében; első szakasz: riasztási fázis (üss vagy fuss), harmadik szakasz: kimerülési fázis (a szervezet már nem képes alkalmazkodni, az ellenálló képesség csökken)

elmeolvasás az a képesség, hogy más embereknek érzelmeket gondolatokat, szándékokat tulajdonítunk; segít abban, hogy megértsük mások pillanatnyi vagy múltbeli magatartását, sőt feltételezésekbe bocsátkozzunk arról, hogyan viselkednek majd a jövőben lásd még: naív tudatelmélet (Theory of Mind, TOM)

előítélet valamilyen csoport tagjaival szembeni negatív érzelmi viszonyulás, amely azon alapul, hogy ezek az emberek  a csoport tagjai

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda­gógiai Főiskolai Kar felsőoktatási in­téz­mény; feladata a gyógy­pedagógiai ta­ná­rok, terapeauták képzése, tovább­képzése

emocionális érzelmi

emóció érzelem; Az Oxford English Dictionary szerint az elme, az érzés és a szenvedély bármely zaklatott, felindult állapota; indulatos, feszült lelkiállapot. Daniel Goleman szerint: „...az érzelem szó egy érzést jelöl a hozzá kapcsolódó gondolatokkal, pszichés és testi állapotokkal és cselekvési késztetésekkel”.

empátia képesség mások érzé­seinek meg­értésére, átélésére

empátiatréning empátia fejlesztése; „bizonyos segítő foglalkozásokban kiemelkedően fontos, hogy valaki a másik ember állapotát, érzelmeit hitelesen tudja leolvasni. Ennek e képességnek a fejlesztésére szerveznek empátiatréningeket, amelyek rendre mozgásutánzással kezdődnek.” (Prof Dr. Bagdy Emőke)

empirikus tapasztalati

encopresis a szék­let tartásának ne­hézsége

endogén belső okból keletkező

endokrinológia a belgyógyászat speciális ága, a belső elválasztású mirigyek: a pajzsmirigy, mellék pajzsmirigyek, mellékvese, hasnyálmirigy működésének élettanával, azok betegségeivel foglalkozik. Belső elválasztású mirigyek mindazon szervek, melyek sejtjei különböző hatást kifejtő hormonokat termelnek. Ezek az anyagok a keringési rendszerbe jutva, az egész szervezetben fejtik ki hatásukat. Ezért nevezzük ezeket belső elválasztású (endokrin) mirigyeknek, megkülönböztetve a külső elválasztású (exokrin) mirigyektől (pl.: nyálmirigyek). Az emberi szervezet működéséért, a külső és belső környezethez való alkalmazkodásért három, egymással szoros kapcsolatban lévő rendszer felelős:

endokrinológus a hormonok működésének szakértője

endorfin hormon, a boldogság érzetét ez idézi elő az agyban. Agyunkban ugyanis két különböző gyönyörrendszer van: az egyik az izgalmi gyönyörért (lásd: dopamin), a másik a kielégülés gyönyöréért felel: ez az endrofin. Ha nevetünk vagy sírunk, az agyban endorfin szabadul fel. Az egyén fájdalomtűrő képessége attól függ, mennyi az endorfin termelése.

engramm a tanulás, a környezeti hatások eredménye­ként létrejövő tartós idegrend­szeri változás (emléknyom, „lenyomat”), amely az emlé­kezés alkal­mával akti­válódik

entitás valaminek a létszerűsége, ahol a hangsúly azon van, hogy létezik valami, és nem azon, hogy mi létezik; valamely dolog tulajdonságának az összessége. Ezzel az érvrendszerrel sikerült 2002-ben készült, Az autizmusról és az autizmus ellátásának jelenlegi helyzetéről hazánkban című egyedülálló tanulmánnyal az autizmust, mint önálló fogyatékossági ágat (entitást) hivatalosan is elismertetni.

enurézis nem akaratlagos vize­letürítés

enurézis nocturna éjszakai ágy­bavizelés

enzim katalizátor tulajdonságú fehérje, kü­lönböző anya­gok specifikus átala­kulását gyor­sítja

epidemiológia a betegségek el­terjedésével, gyakoriságával fog­lalkozó tudományág

epilepszia régi nevén morbus sacer; ideg­rendszeri betegség, mely az izomzat merev - vagy rángógör­csével, tudatzavarral, gyakran eszmé­let­vesztéssel járó roha­mokban jelent­kezik. Dr. Altmann Anna meghatározása szerint: "Az epilepsziás roham hirtelen fellépő, átmeneti idegrendszeri állapot, melynek hátterében nagytömegű idegsejt egy időben történő kóros kisülése áll. Bármely agyterületről kiindulhat, így a tünetek is nagyon szerteágazóak lehetnek... A roham hirtelen kezdődik, és többnyire hirtelen szűnik meg." (Lásd: Útmutató - Autizmussal élő felnőtteknek és szüleiknek - Kiadó: Autisták Országos Szövetsége 2010.)

epilepszia major epilepsziás nagyroham, más néven: grand mal; az egész testre kiterjedő görcsökkel, eszméletvesztéssel jár

epilepszia minor epilep­sziás kisroham; rövid ideig tartó, tudat­zavarral járó kisroham

EQ (Emotional Quotient) érzelmi intelligencia. Mérési módja az IQ-hoz hasonló elven működik. Olyan képességek összefoglaló megnevezése, mint az önmagunk ösztönzése, a csalódásokkal dacoló, rendíthetetlen kitartás, az indulatok lefékezése, a vágykielégítés késleltetése, hangulatváltozásaink kiegyensúlyozása, az empátia és a remény. Az ambíció, az önkontroll és az önismeret, szintén az érzelmi intelligencia fejlettségére utal, mint ahogyan az is, ha "bánni tudunk" az emberekkel. Ha nem csak saját, hanem mások lelkiállapotában is eligazodunk, ha megtaláljuk velük a közös hangnemet és leolvassuk róluk az érzelmeiket. "Kutatási eredmények bizonyítják, hogy életünk majd minden területén fontosabb szerepet játszik az EQ, mint az IQ. Ez a törvényszerűség fokozatosan érvényesül napjainkban, amikor a kontrollra épülő ipari korszakból átlépünk a motivációra épülő információs korszakba. Az éntudatosság, az önmotiváció és az önmenedzselés kulcs összetevője az empátiának és a társas kapcsolatoknak." (Dr. Stephen COVEY) Lásd még: Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia

Equate az Európai Fogyatékosügyi Fóru­m magazinja (l. még EDF)

eretikus ingerlékeny, felindult, élénk, nyug­talan

ergoterápia foglalkoztatás-terápia, művelője az ergoterapeuta; a cél a személy funkcionális függetlenségének megteremtése, eszköze a munkatevékenység; megtervezett cselekvéssor (mozgássor); a páciens teljes  ismeretéből kiindulva a cselekvéssor összeállítása pedagó­giai, orvosi és pszi­chológiai módszerek felhasználásával történik gyógyító céllal

esélyegyenlőség a modern jog­rendszerek alap­vető elve, a diszk­rimináció tilalmát, illetve az egyenlő bánás­mód követel­ményét jelenti

Esőember az AOSZ negyedévente megjelenő lapja; címét a Rain Man (Esőember) c. amerikai Oscar-díjas film­drámától kapta, mely egy zseniális autistáról szól; Barry Levinson rendezte (1988) főszereplők Dustin Hoffman és Tom Cruise

A folyóirat megálmodója és első felelős szerkesztője Uray Ágnes, érintett szülő volt.

1998-tól (III. évfolyam) a felelős szerkesztő Ferenczy Ágnes

 

 

 

ESP extraszenzoros percepció, az a képesség, hogy valaki az ismert érzékeken kívüli forrás­ból szerezzen in­formációt a külvilágról

eszkaláció valaminek a lépcsőzetes, fokozatos kiterjesztése;

eszkalálódik lépcsőzetesen emelkedik; egy probléma, amely eszkalálódik, egyre nagyobbá és nagyobbá, egy bizonyos idő elteltével netán kezelhetetlenné is válik. Értelmi fogyatékosokat és autistákat befogadó intézmények szakemberei, munkatársai számára rendkívüli kihívást jelent a gondozottakkal való foglalkozás. Nem kevés szakemberen mutatkozik mindenek előtt az agresszív viselkedés miatti erős nyomás okozta túlterheltség. Ilyenkor állnak elő azok a kritikus helyzetek, melyek nem ritkán valamennyi érintett számára előnytelen végeredménnyel zárulnak. (Lásd még: deeszkaláció)

etológia az élőlények, elsősorban az állatok magatartásával, viselkedésével foglalkozik

eütv. l. egészségügyi törvény

EVK-séma előzmény – visel­kedés – követ­kezmény; egy­fajta behaviorista viselke­déselemzés

exogén külső eredetű

explicit világosan megnyilvá­nuló, kimon­dott, kifejtett

explicit tanulás az a tudatos, szabályszerű tevékenység, ami általában az iskolákban folyik (lásd még: implicit tanulás)

expozíció bevezetés, előkészítés

expozíciós terápia szembesítéses terápia; viselkedésterá­piás technika, melynek során a beteg újra és újra átéli a félelemkeltő élményt kontrollált körülmények között, hogy sikerüljön feldolgoznia az elszenvedett megrázkódtatást

expresszív kifejező

expresszív gesztus kifejező moz­dulat; ezek a mozdulatok tudati állapotokat, érzéseket közvetítenek valamivel kapcsolatban; elsősorban a kommunikáció során fordulnak elő

exspiráció (latin) kilélegzés, kilégzés

exteroreceptív az élőlényen kívül keletkező, a környezetből jövő, külső tárgyaktól szár­mazó inger (lásd még: interoreceptor)

exteroreceptor a külső környezetből veszi fel az (exteroreceptív - lásd fentebb - ) ingereket. Lehet:

extraverzió a személyiség ki­felé fordulása

extrém szélsőséges

extrovertált az egyén közvet­len, kapcso­latte­remtésre nyitott, bi­zalomteljesen nyilvá­nul meg, be­illeszkedik környe­zetébe (lásd még: introvertált)

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékos­sággal Élők és Se­gítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

életminőség egy adott személy szubjektíven megélt jó közérzete a saját életével való megelégedettségének, alapszükségletei kielégítésének, reményeinek, félelmeinek, lehetőségeinek, konfliktusainak függvényében értelmezhető

élettörténet-konstrukció az egyén élete történetének elmesélésekor felidézi azokat az eseményeket, amelyeket élete (önmaga) szempontjából fontosnak ítél (lásd még: énkép illetve szelf-narratívum)

énkép önmagunkról alkotott képünk, azaz annak tudása, hogy milyen külső és belső tulajdonságok jellemzők ránk, valamint hogy ezek ismeretében milyennek látjuk önmagunkat

ÉNO értelmi fogyatékosok napközi otthona; a 1970-es években létrejött intézménytípus rövidítése; önkormányzati, szakosított alapellá­tást biztosító intézmény; célja, hogy a sérült fia­talokat nevelő szülők terheit kön­nyítse a napközbeni ellátás biztosításával

érintésterápia (MET azaz Muscle Effect Therapy) alternatív/komplementer gyógymód egy nonverbális, közvetlen érintésen alapuló testi és lelki szinten egyaránt ható terápia. (Lásd bővebben: http://erintesterapia.blog.hu/ ) illetve: szavak nélkül, nagyon pontos és gyengéd érintés útján hat, mely a test fizikai feszültségének megváltozását eredményezi. (Lásd bővebben: http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=belsogyermek&o=met__erintes_terapia_Z93y ) Ajánlott irodalom: Nyitrai Erika - Az érintés hatalma – Kulcslyuk Kiadó Kft 2011

értelmi fogyatékos az a személy, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében van jelen

értelmileg akadályozott a mérsékelt, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékosság összefoglaló neve

érzelmi kompetencia érzelmeink irányításának a képessége; érzelmi intelligenciának is nevezik

érzéki benyomás a mindenkori helyzetre jellemző hatá­sok, amelyeket az  élő szervezet fel­vesz

ÉTA - Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ételintolerancia nem az ételallergia másik neve, előbbiért az emésztőrendszer, utóbbiért az immunrendszer a felelős. A puffadással, gyomorfájdalommal, bélbántalmakkal, székelési panaszokkal, olykor bőrproblémákkal, fejfájással járó ételintolerancia panaszai megfelelő diétával gyógyszer nélkül orvosolhatók. Egy aktívan néhány éve kutatni kezdett betegség, amelynek lényege, hogy egyes ételek egyes emberek emésztőrendszerében nem kívánt reakciókat váltanak ki, mert a szervezet ellenanyagokat termel ellenük. Nem arról van szó, hogy az adott ételtípusokat mindenkinek kerülnie kellene: laborvizsgálattal ki lehet mutatni, hogy kinél mi vált ki tüneteket. Ez a mindennapokban azért nehezen kitapasztalható, mert amíg az ételallergia azonnali reakciót vált ki, ahogyan valaki lenyeli a falatot, az ételintolerancia tünetei csak órák-napok alatt jelennek meg, s összefüggnek az elfogyasztott étel mennyiségével is. Mivel a panaszok megjelenéséig már újabb étkezések is lezajlanak, sokszor nem is gondolnak az emberek arra, hogy az adott tünetek hátterében valamelyik alapanyag állhat.


2015-01-09 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés