lepjunk.hu

D

DAN - dysthymia


DAN Defeat Autism Now (Győzzük le az autizmust most!) címmel, az Autism Research Institute által ren­dezett konferencia az Egye­sült Álla­mokban, ahol a résztvevők újfajta szemlé­lettel közelítették meg az autizmus kérdéskörét, a pszichiátriai jellem­zők mellett a kísérőjelensé­gekre helyezték a fő hangsúlyt; az 1995-ös konferencia óta az ezzel a szemlélettel dolgozó orvosokat DAN orvosoknak nevezik, és DAN protokollnak az általuk kidolgozott eljárást. Lásd még: Glutén és kazeinmentes diéta hatása autista gyemekeknél c. tanulmányt a 6. pontjától

DBP dinamikus beszédfejlesztő program autista gyermekek kommunikációjának meg­segíté­sére

DDD Defined Daily Dose: egynapi fenntartó dózis, amelyet a gyógyszer fő indikációjában köze­pesen súlyos állapot esetén, felnőtt betegre állapítanak meg

debilitás enyhe fokú értelmi fo­gyatékosság; ma már nem használt kifejezés

deduktív levezető, következtető

deduktív gondolkodás egy kijelentés igazsága attól függ, hogy logikus következtetéssel, a tapasztalattól függetlenül levezethető-e. A meglevő tudásból, ismert, igaz állításokból kiindulva újabb igaz állításokhoz, érvényes ismeretekhez vezet, azaz egy általános és igaznak feltételezett tételből kiindulva lépésről lépésre levezetünk egy résztételt. Lásd még: induktív gondolkodás

deeszkaláció fokozatos csökkentés, leépítés. A deeszkaláció a konfliktusmenedzsment legnehezebb feladata, mivel adott krízishelyzetben a krízis folyamata egyre növekvő tendenciát mutat, ami egy ördögi kört jelent, a probléma eszkalálódik, mind nagyobb és nagyobb lesz, olykor leküzdhetetlenné válik. Egy erre kidolgozott módszer segíthet a folyamat visszafordításában.

defektus hiba, sérülés; fogyaté­kosság

deficit hiány, károsodás

degresszió fokozatos csökkenés

dekódol kódolt jelekből üzene­tet lefordít

Delacato Carl H. (Pennsylvania 1923. szeptember 10. – 2007.április 15.) pedagógus, pszichológus, autizmuskutató és szakértő (USA). A philadelphiai The Institutes for The Achievement of Human Potential (IAHP), alapítója az 1960-as években Glenn Doman-nal közösen. 1963-tól 1973-ig, mint az intézet igazgató helyettese az autizmus neurológiai és idegrendszeri alapú kezelésének lehetőségeivel kapcsolatos kutatásokat végzett. 1973-ban elhagyta az intézetet, hogy kutatásait kizárólag az autista gyerekekre összpontosíthassa. A Pennsylvania állambeli Mortonban Robert J. Doman-nal  megalapították a Center for Neurolgical Rehabilitation  központot, ahol elkülönítettek egy „autista egység” (The Autistic Unit)  nevű csoportot, hogy a többi agysérült, diszruptív (lásd lentebb) viselkedésű gyermek ne hasson zavarólag a – kizárólag hétvégeken – vizsgált autista gyermekekre. Az autista egységbe kizárólag a már előzőleg hitelt érdemlően autizmussal diagnosztizált gyermekeket vettek fel a legkülönbözőbb kultúrkörökből (USA. Európa, Izrael, Irán). 1974-ben tartott külföldi előadókörútja során ismertette az addigi felfogás, mely szerint az autizmus valamilyen pszichés eredetű betegség ellenében a saját kutatásaira alapuló neurogén elméletét. Még ugyanebben az évben jelent meg autizmussal kapcsolatos kutatásainak eredményeit összefoglaló The Ultimate Stranger, The Autistic Child c. könyve, melyet 1985-ben fordítottak német nyelvre (Der unheimliche Fremdling, Das autistische Kind), és csak 1997-ben jelenhetett meg magyarul Miért „más” az autista gyermek? címmel az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete ill. az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének támogatásával. Tapasztalatai alapján igazolva látta az általa felállított elméletét az autizmus neurológiai eredetéről valamint kezdeményezéseit, melyeket az autizmus érzékszervi alapú diagnosztizálása és kezelése terén javasolt.

Delacato-módszer Delacato, Carl H. (lásd fentebb) amerikai pedagógus, pszichológus, kutató, terápiát dolgozott ki az érzékelési hibák javítására; a módszer a szenzoros integrációs terápiák egyik első változata; Sokan (és a szakirodalom is) Doman–Delacato módszerként említik; Glenn Doman az agykárosodott gyermekek fejlesztésére dolgozta ki módszerét

dependencia függés, függőség

depresszió levert lelkiállapot, nyomott hangulat, búskomorság. A szorongás és a depresszió gyakran fordul elő az autizmus spektrumba tartozó személyek esetében. Itt – bár nem világos, milyen módszerrel lehetne ezeket a tüneteket megfelelően kezelni –, gyógyszerekkel aránylag hatékony az ilyen állapot csökkentése. Az idősebb és jobb képességű autisták esetében a depresszióval és a szorongással, esetenként a változással és a merev viselkedési mintázatokkal összefüggő gondok jelentik a legtöbb problémát. Az autizmus spektrumba tartozó személyek, különösen a serdülők és a fiatal felnőttek esetében a depresszió kockázata fokozott, továbbá az autizmussal élők családjában mind a szorongásos, mind pedig a hangulati zavarok az átlagosnál gyakrabban fordulnak elő, azaz az erre való hajlam is genetikusan meghatározott. A depressziót viszonylag jól lehet kezelni gyógyszerekkel (antidepresszánsok valamint szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók) vagy tanácsadással, olykor a kettő együttes alkalmazásával. (Forrás: Fred R. Volkmar – Lisa A. Wiesner: Az AUTIZMUS kézikönyve) Lásd még: szorongás

depriváció valamitől megfosztottság, hiány; többféle összefüggésben használják: pl. a szegénység megjelölésére; pedagógiai, pszichológiai értelemben a törődés és a szeretet hiányát jelöli (lásd még: szenzoros depriváció)

destruktív romboló, pusztító

deszenzitizáció lásd: deszenzitizálás

deszenzitizálás hozzászoktatás; hiper- vagy hipoérzékeny autista gyermekeknél (lásd: Delacato: Miért „más” az autista gyermek?), az érzékenységükhöz igazodva annak a képességnek a javítása, hogy jobban elviseljék a számukra zavaró ingereket. A deszenzitizáció célja, hogy a kellemetlen ingerekkel egyidejűleg biztosított kellemes érzetek segítségével fokozatosan növeljük az ingerekkel szembeni tűrőképességüket. (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek)

determinált meghatározott

deviancia a normától való eltérés

dezintegratív zavar olyan álla­pot, ami­kor az eleinte normá­lis fejlődésmenetet vis­szaesés és a már megszer­zett készségek el­vesztése követi (lásd még: gyermekkori dezintegratív zavar)

dezintegráció (latin = "egység megszüntetése") szétesés, felbomlás, leépülés

diagnosztika tünetcsoportok, betegségek felis­merése, megálla­pítása

diagnosztikus árnyékoltság az olyan krónikus állapotnál, mint az autizmus (vagy más fejlődési zavar), az egyéb lehetséges mentális zavarok figyelmen kívül hagyása.

diagnosztikai helyettesítés szokatlan probléma az autizmussal kapcsolatban. Mivel ez a címke általában több ellátáshoz segíti a gyereket, mint a többi, ezért a szülők sokat tesznek azért, hogy megfelelő oktatás érdekében kierőszakolják az autizmus címkét, még akkor is, ha szűkebb értelemben véve a gyermek nem autista. Ez valós probléma, mert az államok és olykor államon belüli régiók között is nagy különbség van abban, ahogy a szolgáltatásokat nyújtják. (Forrás: Fred R. Volkmar – Lisa A. Wiesner: Az AUTIZMUS kézikönyve)

diagnózis a betegség, a rendel­lenesség fel­isme­rése és jellem­zése a tünetei alapján; a pszicho­lógiában és a pe­dagógiában egy ma­gatartásnak és okainak, meg­felelő vizsgálat alapján történő leírása

diatézis betegségre való hajlam

didaktika oktatástan, tanítás­tan; az oktatás módszertana

diéta meghatározott egészség­ügyi célokra szolgáló speciális étrend; görög eredetű, a diaita (= életmód) szóból ered, amin azt az alapvető terápiás  elvet értették, amely kiegyensúlyozott, ésszerű életmódot, az összes életfeltétel optimalizálását jelenti az egészség feltétele és a betegségek gyógyításaként is.

differenciál megkülönböztet

differenciáldiagnosztika/differenciáldiagnózis egy módszer a betegségek diagnosztikai érvényű megkülönböztetésére a páciens tünetei és a szükséges kiegészítő szakvizsgálatok alapján. A hasonló tünetek többféle kórok esetén is fennállhatnak. (Bővebben lásd: Wikipédia)

differenciálódás elkülönülés

differenciált oktatás az ok­tatás meg­szervezé­sének az a módja, amely lehetővé teszi, hogy a pe­dagógus a tanulók közötti egyéni különbségek fi­gyelembe­vételével határozza meg a tan­anyag feldolgozásának módsze­rét; autista, autisztikus tanuló esetében csak ez az oktatási forma a haté­kony

diffúz szétszórt, kiterjedt

dimaval Többféle szer létezik a mérgező fémek eltávolítására, és ezek közül némelyeket többféle módon lehet beadni (intravénásan, szájon át, végbélkúpban, bőrön keresztül). A három legfontosabba DMSA, a DMPS (l. ott) és a TTFD.

diszfázia olyan fejlődési zavar, amely a be­széd­értést és/vagy be­szédképzést érinti

diszfónia hangképzési zavar

diszfunkció működészavar

diszgráfia jelentése: írászavar. A görög disz- és a graphia szavakból alkották, ahol a disz- jelentése "rosszul", a graphia-é írás. A diszgráfia megjelenhet önállóan is, vagy lehet a diszlexia (l. ott) írásbeli megnyilvánulása. A diszgráfia azonban nem egyenlő a rendezetlen külalakkal és a rossz helyesírással. Okai egyaránt lehetnek az észlelés zavarai és a mozgáskoordináció problémái is. Formái: alaki diszgráfia vagy tartalmi diszgráfia. (Forrás: http://pirospont.net/)

diszkalkulia jelentése: számolászavar. Nem betegség és nem fogyatékosság, hanem az információfeldolgozás egy módja, amely vezethet iskolai kudarcokhoz, a kudarcok sorozata pedig önértékelési problémákhoz. Bármilyen intellektus mellett előfordulhat, Az állapot egyes esetekben a matematikától való fóbiához vezethet. (Forrás: http://pirospont.net/)

diszkinézia akaratlan, nem kontrolált mozgások. A Tardiv Diszkinézia, vagy TD, a régebbi típusú antipszichotikus szerek, vagyis a klasszikus neuroleptikumok későn megjelenő mellékhatása.

diszkrepancia lényeges különbség, eltérés; valamely egyén virtuális és valóságos önazonossága közötti szakadék (a szó eredetére nincs adat)

diszkrimináció hátrányos különbségtétel, meg­különböz­tetés; a hátrányos megkülönböztetés; a diszkrimináció vagy negatív diszkrimináció a szociológiában ösztönös vagy tudatosan kirekesztő, megalázó cselekedet, megnyilvánulása alapján lehet nyílt vagy burkolt

diszlexia nem betegség, hanem inkább a gondolkodás, az észlelés és a tanulás, tehát általában az információfeldolgozás egy más formája. A nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. (Forrás: http://pirospont.net/)

diszpepszia emésztési rendelle­nesség

diszpozíció készség, hajlam, adottság

diszruptív bomlasztó (pl. nem meghatározott magatartászavar)

disszociáció olyan jelenség, amikor “hiányzik a gondolatok, érzések és az élmények a tudatba és az emlékezetbe való normális beépülése”. A disszociáció vagy „hasadás” egyes autizmussal élő embereknél pusztán azért történik, mert állapotuk súlyos perceptuális és szenzoros zavarai elkerülhetetlen és kontrollálhatatlan információ túlterheléshez és ezért önbántalmazáshoz vezetnek. Lásd még: Multiple Personality (MP)

disszonancia összhang hiánya, egyenetlen­ség

disztális testközépvonaltól tá­vo­labb eső

DMPS - hatásos kelátkötő, főleg a higannyal szemben, de megköti az ólmot, a kadmiumot, az ezüstöt, az ónt és az arzént is. Számos állati kísérlet bizonyította, hogy képes lecsökkenteni a higanyszintet a vesékben és a legtöbb szervben.

DNS dezoxiribonukleinsav; az emberi szervezet és sok élőlény örökítő anyaga, a genetikai in­formáció hordo­zója a kromoszómában; óriási mole­kula, ami cukor­ból, négy szerves bázis­ból és foszforsavból áll, formája spirálosan csa­vart (Lásd még: A DNS kód)

dopamin a központi idegrend­szer ingerület­átvivő anyaga, "jutalomanyagnak" is nevezik; agyunkban ugyanis két különböző gyönyörrendszer van: az egyik az izgalmi gyönyörért (ez a dopamin), a másik a kielégülés gyönyöréért felel (lásd: endrofin). Neuropatológiailag a dopaminrendszer túlműkö­dése összefüg­gésben van az autizmussal.

Down-szindróma kromo­szóma-rendelle­nesség okozta tünetcsoport, amely többek kö­zött értelmi fogyaté­kossággal és jel­legzetes külsővel (pl. mon­goloid szemrés) jár

Dr. Fox-Efektus-nak nevezzük azt a tényt, amikor egy képzett közönséget is meg lehet téveszteni briliáns előadói képességgel az előadás minősíthetetlen tartalma ellenére.

drive belső késztetés vagy ösztönzés

DSGM Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer; a köznyelv és a szakirodalom is többnyire Dévény módszernek nevezi azt a komplex mozgás-rehabilitációs eljárást, amelyet Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző dolgozott ki; főbb alkalmazási területei: születés- vagy kisgyermekkori agyi eredetű mozgászavarok, ortopédiai problémák (pl. gerincferdülés), reumatológiai megbetegedések, valamint a mozgásszervek baleseti sérüléseinek utókezelése

DSM-IV az Amerikai Pszichiát­riai Társaság kézi­könyv­ének ne­gyedik átdolgozása, amely­ben a pszi­chiátriai kórképek osztályo­zása és diagnosztikus kritériumai szerepelnek (Lásd részletesebben: DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

dura az agy- és a gerincvelő burkai, a gerinccsatornában levő része, dura mater spinalis

dura mater a kemény agyvelőburok, koponyaüregi része a dura mater encephali

dyscalculia a számolás zavara

dysgrafia az írás zavara

dysgrammatizmus nyelvtani szer­kezetek (jelek, ragok) hely­telen, következetlen hasz­nálata a be­szédben

dyslalia pöszeség, az anyanyelv beszéd­hangjainak helytelen kép­zéséből származó artikulációs zavar

dyslexia az olvasás zavara

dysthymia depresszív hangulat; krónikus, hullámzó lefolyású betegség; Okai lehetnek: környezeti, biokémiai, genetikai vagy ismeretlen; Tünetei és jelei: alacsony önértékelés, szociális visszahúzódás, élvezetes tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése, koncentrálási nehézség, étvágy megváltozása, fáradtság, alvászavarok, tehetetlenség érzése; Kezelése: tanácsadás (pszichológus által), gyógyszeres kezelése lehetséges (pszichiáter által)


2014-08-14 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés