lepjunk.hu

C

Camphill mozgalom - cselekvőképesség


Camphill mozgalom az antropozófiai alapo­kon működő gyógypedagógiai és szociálterápiai munka szervezett formája, elsősorban angolszász országokban; a Camphill közösségekben tudatos közösségformáló munka és tudatos szellemi kutatómunka folyik, amiben a közösség jelentős része aktívan részt vesz; a Magyarországi Camphill Egyesületet 2002-ben alapították, velemi lakóotthonukat 2007-ben nyitották meg fogyatékossággal élő gyerekeknek

CAN lásd: Cure Autism Now

candida albicans sarjadzó gomba; hoz­zátartozik az ember szervezetében lévő termé­szetes és egészsé­ges baktérium­flórához, legnagyobb számban a bélflórá­ban található, és az emésztés se­gítésében van szerepe; a gomba túlszaporodása azonban ko­moly egészségügyi következ­ményekkel járhat

CAT teszt projektív szemé­lyi­ség teszt

Cattel teszt nonverbális, kultúra független intelli­genciateszt

CBT Cognitive Behavior Therapy lásd: kognitív viselkedésterápia

CD-P-RR az Európa Tanács Re­habilitációs és Fogyatékos-ügyi Bizottsága

CDD Childhood disintegrative disorder lásd: gyermekkori dezintegratív zavar

centrális központi

centrális koherencia problémák a kívülről érkező információtömeget az autizmussal élő személy nem képes vagy nem megfelelő szinten képes egységes egészként szemlélni, benne folyamatosan rendszert, szabályt, egységes magyarázatot keresni, ami a világ megértéséhez elengedhetetlenül szükséges

cerebralparetikus (CP) központi idegrendszeri sérült. Lásd még: cerebrál parézis

cerebrál/celebrális (latin) agyi, az aggyal kapcsolatos, agyi eredetű

cerebrál parézis agyi eredetű központi idegrendszeri bénulás

CHAT Checklist for Autism in Toddlers; öt­lépéses gyors­teszt, amely az autizmus meglétére hívja fel a fi­gyelmet az első néhány élet­évben

chemoreceptor ingerspecifikus módosult idegsejt (ízlelés, szaglás) Lásd: receptor(ok)

chlamydia speciálisan viselkedő baktérium, csak élő sejtek­ben képe­s sza­porodni

cinguláris kéreg a homloklebeny középső részén található terület, amely az érzelmi és akarati funkciókban fontos szere­pet játszik

citomegalovírus lásd lentebb: cytomegalovirus

clairvoyance (angol) látnoki képesség, távolbalátás, tisztánlátás, azaz tudomásszerzés egy tárgy objektív tulajdonságáról, illetve olyan tárgyak vagy esemé­nyek észlelése, ame­lyek nem szolgáltatnak ingert az ismert érzék­szervekre  (Nem szenzoros élmény. Lásd még: prekogníció) Előfordul, hogy autista személyek mintha un. „álmodozásban” élnének, és „akaratlan testen kívüli élményt” (Donna Williams meghatározása) élnek meg. (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek )

CLS lásd lentebb: Cornelia de Lange szindróma

CMV lásd lentebb: cytomegalovirus

Coffin-Siris Syndrome ritka genetikai rendellenesség, ami fejlődési rendellenességgel (késedelemmel) jár; hiányzik az ötödik ujj, valamint a lábujj körmei. Jellegzetességei: alacsony születési súly, etetési nehézségek születéskor, gyakori légúti fertőzések csecsemőkorban, közepesen súlyos vagy súlyos tanulási nehézségek, általános fejlődési késedelem, kisfejűség (microcephaly), durva arcvonások, (nagy orr, széles száj, vastag szemöldök és szempillák)

compliance együttműködés

congenitalis veleszületett

Cornelia de Lange szindróma (CLS) veleszületett rendellenesség; az egyéb meghatározott, több szervrendszert érintő malformatiós (normális alak elvesztése vagy eltorzítása) szindrómák közé (Q87), ezen belül is a főként alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós szindrómák közé (Q87.10) tartozik; értelmi sérülés, szokatlan arcforma, kis kezek és lábak jellemzik valamint esetenként epilepszia is társulhat hozzá

cöliákia lisztérzékenység, feltehetően immunoló­giai (autoimmun) eredetű, genetikailag öröklődő, bélfel­szívódási zava­ron alapuló tünetegyüttes, amely a vékonybél nyálkahár­tyája boly­hainak jellegzetes sorvadásával jár; kiváltója a kalászos gabonafélékben lévő sikér (glutén) egyik fehérjecsoportja, a gliadin, amit az ember normálisan az étkezései során fogyaszt el; egész életen keresztül tart, glutén diétával kezelendő; prevenciója (megelőzése), és gyógyítása (egyelőre) nem lehetséges. 2012. január 1-től törvényi előírás: az élelmiszereken fel kell tüntetni a gluténtartalmat, azaz hogy gluténmentes, vagy alacsony gluténtartalmú;

CP lásd fentebb: cerebralparetikus

CranioSacral Therapy cranio szakrális terápia; A koponya tágul és szűkül. Hogyha a koponya valami miatt nem tud tágulni (a dúra valahol letapadt), és a folyadék nem tud áramlani, ott helyi fájdalmat, vagy valami érzészavart okoz. Ha szabaddá tesszük az áramlást, akkor a fájdalom vagy az érzészavar megszűnik.A kezelés lényege, hogy nagyon finom húzásokat alkalmazunk, a koponyacsontokat nagyon finom és statikus mozgásokkal próbáljuk egymástól eltávolítani. Lásd a Mire jó a craniosacral? c. cikket.

Cure Autism Now (CAN) Los Angelesben működő non profit szervezet. 1995-ben alapította Jonathan Shestack és Portia Iversen, miután második gyermeküket autizmussal diagnosztizálták. Fiuk történetét mesélik el Strange Son: Two Mothers, Two Sons, and the Quest to Unlock the Hidden World of Autism című könyvükben. A szervezetet szülők, orvosok és tudósok közreműködésével az autizmus kutatására megelőzésére, kezelésére és gyógyítására hozták létre. Az alapítók a NAAR non profit szervezet felkérését az együttműködésre a NAAR tudományos munkatársai részéről tapasztalható óvatosság láttán visszautasítottak. Ezt követően 1997-ben a CAN létrehozta az AGRE Autism Genetic Resource Exchange DNS biobankot a kezdeti  negatív reakciók ellenére (a tudósok nem szívesen osztják meg kutatási  adataikat) Fennállása során a CAN több mint 39 millió dollárt biztosított kutatási, oktatási és egyéb programok támogatására. A programok zászlóshajói jellemzően az AGRE, az Autism Treatment Network (autizmus kezelése hálózat), a Clinical Trials Network (klinikai vizsgálatok hálózata) és az Innovative Technology for Autism (autizmus kezelésének innovatív technológiája)

CVI cardiovascular intervention, kardiovaszkuláris intervenció, aortabillentyű beültetés Lásd még: invazív módszerek

cytomegalovirus (CMV) olyan vírus, amely influenzaszerű tüneteket okoz; ha várandós nő fertőződik meg vele, a magzat fejlődését károsíthatja; a herpeszvírusok családjába tartozik, és mind az emberek, mind az állatok körében elterjedt. A CMV-fertőzés fajspecifikus, így az emberre csak a human cytomegalovirus-fertőzés jelent veszélyt. Bővebben lásd: http://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/4907/a-cytomegalovirus-fertozes

családi életciklusmodell egy család életét szakaszok sorozata jellemzi, melyek időről-időre megjelennek egy család életében; vannak változó, átmeneti időszakok, amelyeket viszonylagos állandóság követ, majd ismét változás jön, s a változások azt jelzik, hogy a családnak szembe kell néznie egy-egy fejlődési krízissel, amelynek sikeres megoldása esetén a család újjászervezi magát, hatóerejük, összetartásuk erősödik

családi pszichoedukáció prog­ram, amely segít a hozzá­tar­tozók­nak (és egyes esetekben a bará­toknak) a mentális betegség­ben vagy pszichózisban szenvedő beteg gon­dozásá­ban otthon vagy a kórhá­zon kívül

családterápia a rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének, ezért középpontjában a család, illetve a családi kapcsolatok állnak akkor, amikor a kiala­kult problé­mahely­zet megváltoztatásá­hoz, a konf­liktusok megfelelő kezelésé­hez nem elegendő egye­dül a gyer­mekkel foglal­kozni, szükség van az egész család segítsé­gére; az 1950-es években az USA-ban fejlesztették és alkalmazták először

családtörténet-elbeszélésminta az a jellegzetes mód, ahogy a családtagok jelentést fűznek az életeseményekhez: hogy mit tartanak említésre méltó életeseménynek, s hogy ezeket a tényeket hogyan magyarázzák önmaguk és mások számára

csecsemőmirigy thymus; a szegycsont mö­gött található, a gyerekeknél a kamaszkorig na­gyon fejlett, ezután visszafejlődik, funkci­ója még nem teljesen vilá­gos, azonban nagy je­lentősége van az immuno­lógiai folyama­tokban

cselekvés narratívum olyan élettörténet (narratíva), amelyben a korábban elszenvedett trauma és az abból eredő nagyon sajátos tudás úgy jelenik meg, hogy az elbeszélő tudatosan társas szempontból magasabb rendű tevékenységbe fordítja azt (pl. felnőttkorban balesetben sérült személy kortárs segítőként támogatja frissen sérül emberek megküzdését)

cselekvőképesség az ember ügyeinek viteléhez való belátási képességet nevezzük cselekvőképességnek, a cselekvőképesség az ember biológiai és jogi adottsága


2014-08-11 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés